Vraag – Antwoord

Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen: Welk uitkeringssysteem?

De Heer P.A. van Wilrijk stelt ons de volgende vraag: "Ik werk al enkele jaren als zelfstandige en ben gelukkig nooit zo ziek geweest dat ik mijn winkel moest sluiten. Indien dit ooit toch zou gebeuren, wat zijn dan mijn rechten en welke uitkering zou ik krijgen?"

De Heer P.A. van Wilrijk stelt ons de volgende vraag: "Ik werk al enkele jaren als zelfstandige en ben gelukkig nooit zo ziek geweest dat ik mijn winkel moest sluiten. Indien dit ooit toch zou gebeuren, wat zijn dan mijn rechten en welke uitkering zou ik krijgen?"

 

Antwoord

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?
U bent arbeidsongeschikt wanneer u:

 • een zelfstandige, een zelfstandig helper/helpster of een meewerkende echtgenoot/echtgenote bent
 • als gevolg van een ziekte of een ongeval niet kunt werken

Waarop heeft u recht?

U kunt aanspraak maken op ziekte-uitkeringen wanneer u aan een aantal administratieve en medische voorwaarden voldoet. Uw ziekenfonds betaalt die ziekte-uitkeringen.

Aan welke administratieve voorwaarden moet u voldoen?

Als zelfstandige moet u aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid kunt ontvangen:

 • U moet een wachttijd van zes maanden hebben volbracht, of daarvan zijn vrijgesteld.
 • U moet in een refertetijdvak dat aan uw arbeidsongeschiktheid voorafgaat, aantonen dat u voldoende bijdragen heeft betaald voor de sector uitkeringen. Dit bewijs wordt op vraag van uw verzekeringsinstelling geleverd aan de hand van een document dat wordt ingevuld door het sociaal verzekeringsfonds waarbij u als zelfstandige bent aangesloten.
 • Er mag geen onderbreking zijn van meer dan dertig dagen tussen de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en het laatste kwartaal van bijdragebetaling (of gelijkgestelde periode) of van vrijstelling van bijdragebetaling.

Contacteer uw ziekenfond voor meer informatie.

Aan welke medische voorwaarden moet u voldoen?

De bevoegde medische instantie moet uw arbeidsongeschiktheid erkennen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid;
 • het tijdvak van invaliditeit.

Wanneer wordt u erkend als arbeidsongeschikt?

Om als arbeidsongeschikt erkend te worden, moet u:

 • uw werk als zelfstandige volledig hebben stopgezet omwille van gezondheidsredenen;
 • gedurende het tijdvak van invaliditeit ongeschikt zijn om om het even welke andere beroepsactiviteit uit te oefenen, rekening houdend met:
  • uw stand
  • uw gezondheidstoestand
  • uw beroepsopleiding.

Contacteer uw ziekenfond voor meer informatie.

Wat moet u doen om ziekte-uitkeringen te bekomen?

U moet uw arbeidsongeschiktheid aangeven bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds aan de hand van een "Verklaring van arbeidsongeschiktheid", beter bekend als het document "Vertrouwelijk". Als u geen gebruik maakt van dat document, is uw aangifte niet geldig.

U kunt een "Verklaring van arbeidsongeschiktheid" opvragen bij uw ziekenfonds. Zorg ervoor dat u altijd zo’n document in voorraad heeft.

Ga als volgt te werk:

 • Laat het document invullen door uw behandelend geneesheer.
 • Stuur het document zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 28 dagen na de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid) op naar de adviserend geneesheer, of overhandig het hem persoonlijk. Vraag in dat geval zeker een ontvangstbewijs.

Wanneer u binnen de 14 dagen na het einde van een vorige ziekteperiode opnieuw ziek wordt (dit is een zogenaamde wederinstorting) kunt u uw aangifte best binnen de twee dagen indienen.

Wanneer u meer dan 14 dagen na een vorige ziekteperiode opnieuw ziek bent, is er sprake van een nieuwe primaire arbeidsongeschiktheid. In dat geval geldt er opnieuw een aangiftetermijn van 28 dagen.

U ontvangt pas ziekte-uitkeringen vanaf de tweede maand van uw arbeidsongeschiktheid.

De eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid is namelijk een niet-vergoedbare maand: de carensmaand.

Wat is het gevolg van een laattijdige aangifte?

Als u de adviserend geneesheer te laat verwittigt, worden uw uitkeringen verminderd met 10%, vanaf de eerste dag waarop u recht hebt op een uitkering tot en met de dag waarop u uw arbeidsongeschiktheid hebt aangegeven.

Die sanctie kan enkel worden ingetrokken als de volgende drie voorwaarden zijn vervuld:

 • bij overmacht, of wanneer uw gezinsinkomen laag is;
 • wanneer u door de laattijdige aangifte meer dan € 25 van uw inkomen verliest;
 • wanneer er geen sprake is van herhaaldelijke laattijdige aangiftes.

Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie.

Hoeveel bedraagt uw ziekte-uitkering?

Het bedrag van uw ziekte-uitkering is een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van uw gezinssituatie. Gedurende het tijdvak van invaliditeit hangt het ook af van het feit of u al dan niet uw onderneming heeft stopgezet.

Het bedrag van de ziekte-uitkering is gekoppeld aan de index. De ziekte-uitkeringen worden uitbetaald door uw ziekenfonds.

Primaire arbeidsongeschiktheid

Daguitkering

Gerechtigde
met gezinslast

Alleenstaande
gerechtigde

Samenwonende
gerechtigde

50,40 EUR

38,73 EUR

31,45 EUR

Invaliditeit

 

Daguitkering

Situatie

Gerechtigde
met gezinslast

Alleenstaande
gerechtigde

Samenwonende
gerechtigde

Zonder stopzetting van zijn bedrijf

50,40 EUR

38,73 EUR

31,45 EUR

Met stopzetting van zijn bedrijf

51,25 EUR

41,01 EUR

35,17 EUR

Heeft mijn klant recht om zijn aankoop te verzaken?

De Heer A.V. van Ieper vraagt ons : "Ik heb onlangs bij een potentiële klant een demonstratie van mijn producten gegeven. Deze klant heeft een bestelbon getekend. Is het waar dat de klant het recht heeft om zijn aankoop te annuleren gedurende 7 werkdagen ?"

De Heer A.V. van Ieper vraagt ons : "Ik heb onlangs bij een potentiële klant een demonstratie van mijn producten gegeven. Deze klant heeft een bestelbon getekend. Is het waar dat de klant het recht heeft om zijn aankoop te annuleren gedurende 7 werkdagen ?"

 

Antwoord

Overeenkomsten gesloten buiten de onderneming van de verkoper moeten vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst, waarin bovendien een aantal verplichte vermeldingen moeten worden opgenomen: naam en adres van de verkoper, datum en plaats van het sluiten van de overeenkomst, nauwkeurige aanwijzing van het product of van de dienst, leveringstermijn, prijs en betalingswijze en tot slot, het verzakingsbeding in de wettelijk voorgeschreven vorm.

Welke verkopen

Hieronder vallen enkel de verkopen aan de consument van producten en diensten die tot stand gebracht worden door een verkoper:

 • ten huize van de consument of van een andere consument, de home parties en de verkopen op de arbeidsplaats van de consument;
 • de verkopen die tijdens een door of voor de verkoper georganiseerde excursie plaats hebben;
 • verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, op voorwaarde dat de betaling in die hypothese niet contant gebeurt en dat de prijs hoger is dan 200 euro.


7 werkdagen bedenkttermijn

Deze verkopen moeten, op straffe van nietigheid, het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst en voorzien een bedenktermijn van 7 werkdagen. Werkdagen zijn alle dagen behalve zon- en feestdagen (zaterdag is dus wel een werkdag).

Maar wanneer de termijn afloopt op een zaterdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag, hetgeen dan meestal een maandag is, tenzij dat ook een feestdag zou zijn. De bedenktermijn vangt aan op de dag die volgt op die van de ondertekening van de overeenkomst. Bij de verkoop op proef begint de bedenktermijn pas te lopen op de dag dat het product geleverd wordt en de termijn loopt af met het verstrijken van de proefperiode. Die mag wel niet korter zijn dan 7 werkdagen.

Uitzonderingen

Er is geen sprake van een bedenktermijn van 7 werkdagen wanneer bewezen is dat de consument de handelaar zelf ten huize uitgenodigd heeft om over de koop te onderhandelen. Het door de consument gegeven akkoord met een door de verkoper telefonisch voorgesteld bezoekaanbod, vormt evenwel geen voorafgaand verzoek. Er mag ook geen enkele levering van een dienst gebeuren vooraleer deze bedenktermijn verstreken is. Reden hiervoor is dat de consument, die van een onmiddellijk geleverde dienst afziet, de dienst niet kan teruggeven. De verkoper mag geen betaling of voorschot eisen vóór het verstrijken van de bedenktermijn. Hij mag ook geen betaling innen. Dit mag wel indien het om een verkoop op beurzen of salons gaat.

De verkoper op wie deze bedenktermijn van toepassing is, is verplicht deze op de bestelbon te vermelden. Op straffe van nietigheid moet deze clausule in het vetgedrukt vermeld worden in een kader.

De bijzondere regels voor verkopen buiten de onderneming zijn niet van toepassing bij verkopen georganiseerd in het raam van handelsmanifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel zolang hun bedrag dat van 50 euro niet overschrijdt.

Wat is het voordeel van de erkenning der aannemers?

De Heer R.Z. uit Aalst vraagt ons: "Sommige klanten vragen mij of ik erkend ben als aannemer. Waarvoor dient deze formaliteit ? "
Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral:
-         de technische bekwaamheid;
-         de financiële draagkracht;
-         de professionele integriteit.

Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet.
De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel. Ze is in principe 5 jaar geldig.

 

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be