Vraag – Antwoord

Ben ik nog verplicht een uitverkoop te melden aan de FOD Economie?

De Heer R.V. uit Brugge vraagt ons: "Is het waar dat de wet op de uitverkoop gewijzigd is en dat men er de Administratie niet meer van moet inlichten ? "

Een verkoop onder deze benaming of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of van een -assortiment vereist.
Vanaf 31 mei 2014, wordt de kennisgeving van een uitverkoop bij de Federale overheidsdienst Economie opgeheven.
De onderneming blijft niettemin gehouden tot het respecteren van de bepalingen van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht.
De wet legt de verplichten waartoe de ondernemingen gehouden zijn, vast en somt op limitatieve wijze de omstandigheden waarin een dergelijke verkoop kan plaatsvinden op:
-         gerechtelijke beslissing;
-         overlijden van de verkoper;
-         overname van een zaak;
-         stopzetting van de activiteiten;
-         sluiting of verhuizing van een verkooppunt;
-         restauratiewerkzaamheden van meer dan 20 werkdagen;
-         ernstige schade aan de voorraad veroorzaakt door een ramp;
-         belangrijke belemmering van de activiteit (bijvoorbeeld werken in de straat);
-         pensioengerechtigheid van de verkoper.

Met toepassing van WER Boek VI mogen enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden.
Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. In geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar.
Tijdens deze verkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies.
Het WER Boek VI  voorziet niettemin dat de sperperiode voor de solden niet van toepassing is op uitverkopen.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be