Vraag – Antwoord

Hoe vermindering of prijsvergelijking aankondigen?

Elke verkoper mag op elk ogenblik van het jaar zijn prijzen verlagen op voorwaarde dat hij niet met verlies verkoopt. Mits voldaan wordt aan bepaalde basisvoorwaarden, mag de verkoper deze prijsverlagingen ook aankondigen, behalve in de wachtperiodes vóór de koopjes. Dit verbod geldt niet tijdens occasionele handelsmanifestaties die maximum vier dagen duren en maximum éénmaal per jaar worden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen van verkopers of met hun medewerking.

Een referentieprijs

Elke aanduiding van prijs- of tariefvermindering moet verwijzen naar de referentieprijs. Dit is de prijs die in de voorbije maand van toepassing was voor deze producten. Deze prijs moet gedurende een bepaalde periode werkelijk gebruikt zijn en de kleinhandelaar moet dit ook kunnen bewijzen. Voor producten waarvan de waarde snel kan verminderen, mag een bepaalde prijs als gebruikelijk beschouwd worden als die gedurende een korte periode (enkele dagen of weken) werd toegepast. De referentieprijs of het referentietarief van andere producten of diensten moet minstens gedurende één maand voor de prijsvermindering toegepast worden.

De begindatum van de prijsvermindering moet aangeduid worden gedurende de ganse verkoopperiode. Een prijsvermindering moet minimum een volle verkoopdag en maximum één maand duren. Het is verboden om prijsverminderingen toe te passen tijdens de sperperiode voor wat betreft producten die vallen onder de soldenwetgeving.

Vier mogelijkheden

De prijsvermindering kan aangeduid worden door:

  • vermelding van de nieuwe prijs naast de oude doorgehaalde prijs of;
  • vermelding van een kortingspercentage en de nieuwe prijs naast de oude doorgehaalde prijs of;
  • vermelding "nieuwe prijs", "oude prijs" naast de overeenstemmende bedragen of;
  • vermelding van een eenvormig kortingspercentage dat zal gelden voor alle producten of diensten waarop de vermelding staat: de aankondiging moet dan vermelden of de prijsvermindering al dan niet werd toegepast.


Een prijsvermindering mag nooit voorgesteld worden als een gratis aanbod van een hoeveelheid van het product of van een gedeelte van een dienst. Wie buiten zijn inrichting een in de tijd beperkte prijsvermindering aankondigt, maar niet meer over de betrokken producten beschikt, is verplicht aan de consument per product van meer dan 25 EUR een bon af te geven die hem garandeert dat hij onder dezelfde voorwaarden en binnen een redelijke termijn, het product zal kunnen kopen. Tijdens opruimingen of solden is deze bepaling niet van toepassing.

Zonder voorraad

Voor de prijsverminderingen waarvan de geldigheid in de tijd beperkt is en waarvan de aankondiging buiten de inrichting plaatsheeft, is de verkoper wettelijk verplicht om een bon af te geven voor elk product van meer dan 25 EUR dat niet meer voorradig is. Deze bon moet recht geven op de aankoop van het product, binnen een redelijke termijn en tegen dezelfde voorwaarden als het aanbod. Indien de verkoper niet in de mogelijkheid is onder dezelfde voorwaarden een voorraad aan te leggen, vervalt de verplichting tot overhandiging van een aankoopbon. De afgifteverplichting zal evenmin gelden wanneer de aanbieding uitdrukkelijk is beperkt tot de uitputting van de voorraad door een vermelding "tot zolang de voorraad strekt". Tot slot is de verkoper vrijgesteld van voormelde verplichting bij uitverkopen en opruimingen. De overtreding van de bepaling over de afgifteplicht van een aankoopbon is strafbaar met een geldboete van 250 (X5) tot 10.000 (x5) EUR. De miskenning van het verbod op misleidende reclame met het dubbele (zie b.b. hiervoor). Er kan ook een vordering tot staking ingediend worden.

Mag ik disciplinaire sancties aan een werknemer opleggen?

Indien de werknemer zijn verplichtingen niet naleeft, kunnen er door de werkgever eventueel disciplinaire sancties (verwittigingen, boetes, terechtwijzingen…) toegepast worden.

Als de werkgever gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid om disciplinaire straffen op te leggen, dan moet het volgende vermeld zijn in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming:

  • de tekortkomingen;
  • de sancties (boetes);
  • het bedrag en de bestemming van de geldboetes: de werkgever verrekent het bedrag van de geldboete met het loon van de bedoelde werknemer na de inhoudingen krachtens de sociale en fiscale wetgeving. Het totaal van de per dag opgelegde boetes mag 1/5 van het dagloon van de werknemer niet overschrijden. De opbrengst van de geldboetes moet worden aangewend ten voordele van de werknemers van de onderneming. Bestaat er een ondernemingsraad in de onderneming, dan wordt de bestemming van de geldboeten bepaald in samenspraak met dat orgaan.
  • de beroepsmogelijkheden van de werknemer tegen de opgelegde sanctie.


De in het arbeidsreglement vermelde disciplinaire sanctie kan pas ingeroepen worden tegen de werknemer, wanneer de werkgever de maatregelen van bekendmaking van dit reglement heeft nageleefd (aanplakking van een bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd en overhandiging van een kopie van het reglement aan elke werknemer, met ontvangstbewijs).

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be