Vraag – Antwoord

Mag ik waardebonnen bieden aan mijn klanten?

De Heer P.M. uit Mechelen vraagt ons: "Ik zou waardebonnen willen aanbieden aan mijn klanten. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in orde te zijn met de wet op de marktpraktijken? »

 

Antwoord

De artikelen 33 tot 36 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) regelen de titels die worden aangeboden bij de aanschaf van een goed of een dienst en die recht geven op een latere terugbetaling van de prijs of een deel daarvan.

Eenieder die deze titels uitgeeft, wordt, onder de voorwaarden van de uitgifte ervan, schuldenaar van de schuldvordering die deze titels vertegenwoordigen.

Bonnen die recht geven op latere terugbetaling

De titels die recht geven op een latere terugbetaling van de prijs of van een deel van de prijs, worden aangeboden bij de aanschaf van een goed of een dienst en worden meestal uitgegeven door een andere onderneming dan die waar ze bij de aankoop van het goed of de dienst worden aangeboden. De begunstigde van de titel kan zowel een consument als een niet-consument zijn.

Ze mogen enkel worden verdeeld als ze volgende vermeldingen bevatten:
-        de naam, het adres en, in voorkomend geval, de vennootschapsvorm en het ondernemingsnummer van de uitgever;
-        het bedrag dat wordt terugbetaald;
-        de eventuele uiterste geldigheidsduur ervan, tenzij deze onbeperkt is;
-        de nadere regels en voorwaarden voor de terugbetaling, met inbegrip van de stappen die de houder van de titel moet ondernemen om terugbetaling te bekomen en de termijn waarbinnen zal worden terugbetaald, tenzij deze informatie in een afzonderlijk document tegelijkertijd met de titel wordt medegedeeld.         

Bonnen die recht geven op een korting op het ogenblik van de aankoop (waardebonnen)

De hier bedoelde titel wordt gratis verdeeld voor elke aankoop en geeft recht op een korting op de prijs op het ogenblik van de aankoop. Hij kan worden uitgegeven door dezelfde onderneming als die waar hij wordt aangeboden, of door een andere onderneming. In dit laatste geval moet de titel bepaalde gegevens vermelden opdat de onderneming waar de titel wordt aangeboden weet tot wie ze zich moet richten om terugbetaling te verkrijgen van de toegestane korting. Zonder deze vermeldingen kan de onderneming niet gedwongen worden de titel te aanvaarden.

De gegevens die op de titel moeten voorkomen zijn:
-        de naam, het adres en, in voorkomend geval, de vennootschapsvorm en het ondernemingsnummer van de uitgever; 
-        het bedrag van de korting; 
-        de goederen of diensten die moeten worden aangekocht om de titel te kunnen gebruiken;
-        de verkooppunten waar de titel gebruikt kan worden, tenzij hij kan worden gebruikt in alle verkooppunten waar de goederen of diensten te koop worden aangeboden;
-        de geldigheidsduur van de titel, tenzij deze onbeperkt is.

Het ontbreken van deze gegevens op de titel kan een oneerlijke handelspraktijk vormen.

De titel kan betrekking hebben op meerdere, al dan niet identieke, goederen en/of diensten. De geldigheidsperiode vermeld op de titel, betreft de periode waarin of de uiterste datum waarop de houder ervan de titel kan aanbieden om terugbetaling te verkrijgen. Het gaat dus niet om het vaststellen van de periode waarin de onderneming die de korting heeft toegestaan, terugbetaling kan krijgen van de uitgever. Als de geldigheidsduur voor de houder onbeperkt is, moet geen enkele duur worden vermeld. Het is ook overbodig dat de titel vermeldt dat zijn geldigheid onbeperkt is.

Is de uitgever van de titels niet de onderneming waar de titel werd aangeboden, dan is de uitgever verplicht om die binnen een redelijke termijn terug te betalen aan de onderneming waar de titel werd aangeboden. Die termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de onderneming die de korting heeft toegekend aan de houder van de titel, de titel voor terugbetaling aanbiedt.

Welke zijn de loondrempels 2011?

De Heer J.Q. van Hasselt vraagt ons: "De arbeidsovereenkomstenwet voorziet in een aantal loondrempels die bestemd zijn om, onder andere, de opzeggingstermijnen en de duur van de proeftijd die in acht moeten worden genomen, te bepalen. Welke zijn de nieuwe bedragen, van toepassing in 2011?”

Hier zijn de nieuwe drempels die vanaf 1 januari 2011 van toepassing zijn, alsook de situaties waarin deze drempels worden gebruikt en de gevolgen van de overschrijding ervan.

 

 

Situatie

 

 

Loondrempel (L)

 

 

Effect

 

 

Beding van proeftijd (art. 67)

 

 

 

 

L ≤ 36.604 €

 

L > 36.604 €

 

 

Duur

 

Maximum 6 maanden

 

Maximum 12 maanden

 

 

Opzegging  werkgever (art. 82)

 

 

 

 

L ≤ 30.535 €

 

L > 30.535 €

 

 

Duur

 

Minimumtermijn

 

Bij overeenkomst of door de

rechter vastgestelde duur

 

 

Opzegging  bediende (art. 82)

 

 

 

 

L ≤ 30.535 €

 

30.535 € < L ≤ 61.071 €

 

L > 61.071 €

 

 

Duur

 

Maximum 3 maanden

 

Maximum 4 en een halve maanden

 

Maximum 6 maanden

 

 

Tegenopzegging bediende (art. 84)

 

 

 

 

L ≤ 30.535 €

 

30.535 € < L ≤ 61.071 €

 

L > 61.071 €

 

 

Duur

 

Maximum 1 maand

 

Maximum 2 maanden

 

Bij overeenkomst of door de

rechter vastgestelde duur (maximum 4 maanden)

 

 

Overeenkomst over de opzegtermijn (art. 82 §5)

 

 

L > 61.071 €

 

 

Akkoord mogelijk vóór de indiensttreding, met inachtneming van de minimumtermijnen

 

 

Scheidsrechterlijk beding (art. 69)

 

 

L ≤ 61.071 €

 

L > 61.071 €

 

 

Nietigheid

 

Voorwaardelijke geldigheid

 

 

Concurrentiebeding van werkman en bediende (art. 65 et 86)

 

 

L ≤ 30.535 €

 

30.535 € < L ≤ 61.071 €

 

 

 

 

L > 61.071 €

 

 

Nietigheid.

 

Toepasselijkheid beperkt tot de functies of categorieën van functies die zijn bepaald bij (in paritair comité of subcomité gesloten) CAO

 

Toepasselijkheid behalve voor de functies of categorieën van functies die bij (in paritair comité of subcomité gesloten) CAO zijn uitgesloten

 

 

Concurrentiebeding van handelsvertegenwoordiger (art. 104)

 

 

L ≤ 30.535 €

 

 

Nietigheid

 

 

Afwezigheid om een dienstbetrekking te zoeken (art. 85)

 

 

L ≤ 30.535 €

 

 

 

L > 30.535 €

 

 

Recht om een- of tweemaal per week afwezig te zijn (maximum één dag per week)

 

Recht om een- of tweemaal per week (maximum één dag) afwezig te zijn gedurende de laatste 6 maanden van de opzegging; tijdens de voorgaande periode recht beperkt tot een halve dag per week

 

 

« Hoe de benaming van mijn onderneming kiezen ? »

De Heer P.V. van Dendermonde vraagt ons: « Ik overweeg nieuwe activiteiten te ontplooien en een tweede bedrijf op te richten. Waarop moet ik letten bij het kiezen van een naam voor dit bedrijf ? »

Het antwoord verschilt naargelang u handelt als natuurlijke persoon of als onderneming.
1. Individuele onderneming
Voor uw zaak (als natuurlijke persoon), kiest u eventueel een andere naam dan uw familienaam. In plaats van uw bloemenzaak te openen onder de naam “Jansen”, geeft u er bijvoorbeeld de voorkeur aan haar “De gouden lelie” te noemen. In dat geval opteert u voor een handelsnaam.
De commerciële naam
De handelsnaam is de benaming waaronder een natuurlijke persoon zijn handelsactiviteit uitoefent of de benaming waaronder een handelsonderneming wordt uitgebaat en door haar klanten gekend is.
Keuze van de commerciële naam
U kiest in principe vrij de naam van uw zaak. U mag uw familienaam gebruiken of een zelfbedachte naam. 
De keuze van die naam is belangrijk, want onder die naam opereert uw onderneming op de markt en concurreert ze. De naam onderscheidt u van de andere ondernemingen. Deze naam heeft overigens ook een publicitaire functie. 
U moet de naam van uw onderneming vermelden op alle officiële documenten die met uw beroepsactiviteit te maken hebben (facturen, bestelbonnen, visitekaartjes...).
Hoewel u de handelsnaam in principe vrij kunt kiezen, moet u er toch op letten dat u geen bestaande naam van een concurrent gebruikt.
Er zijn verscheidene mogelijkheden om vooraf na te gaan of er al een naam bestaat die gelijkt op de naam die u wil gebruiken. Via de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u de actieve ondernemingen opzoeken. 
U kunt ook het Belgisch Staatsblad raadplegen of de zoekmotoren van het internet gebruiken. Verscheidene gespecialiseerde firma’s doen dit soort opzoekingen tegen betaling.
Bescherming van de commerciële naam
Het recht op de handelsnaam vergt geen enkele formaliteit qua neerlegging of voorafgaande registratie. Het recht ontstaat uit het eerste openbare gebruik van de handelsnaam.
De vermelding van de handelsnaam in de Kruispuntbank van Ondernemingen zou een eerste gebruik kunnen zijn. Maar, bij het beslechten van geschillen, moet het bewijs worden geleverd en zijn de regels van het burgerlijk wetboek van toepassing.
De mate van bescherming van de handelsnaam hangt af van zijn gebruik. Naargelang het geval kan hij worden gebruikt op het niveau van een stad, een regio, het land, … Het is evident dat, hoe meer deze naam bekend en verspreid is, hoe meer bescherming eruit voortvloeit.
Wanneer iemand anders uw handelsnaam gebruikt of wanneer een naam wordt gebruikt die tot verwarring kan leiden, kunt u artikel VI.104 van het boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht inroepen dat bepaalt dat «elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad, waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, is verboden”.
Bij geschil over de handelsnaam of een merkteken, analyseert de rechtbank eerst de voorgeschiedenis (welk teken was eerst?) en houdt vervolgens rekening met verscheidene criteria zoals de klantenzone, de commerciële uitstraling, de faam van de zaak, de potentiële uitbreiding van de onderneming, enz., vooraleer een van de ondernemingen eventueel ertoe te verplichten van naam te veranderen. De rechter kan ook een schadevergoeding opleggen.
Elke gerechtelijke procedure brengt hoge kosten met zich mee. Denk dus eerst goed na over het belang van de zaak en raadpleeg eventueel een jurist.
2. Vennootschap
Indien u beslist een vennootschap op te richten moet u een onderscheid maken tussen de handelsnaam van uw onderneming en haar maatschappelijke naam (of firmanaam).
Commerciële naam
De handelsnaam is de naam waaronder u de handelsonderneming uitbaat en die door uw klanten gekend is.
Maatschappelijke naam
De maatschappelijke naam is de officiële benaming van de vennootschap (bvba of nv bijvoorbeeld) zoals die vermeld is in de statuten van de vennootschap en gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. 
Deze naam dient enkel om de vennootschap te identificeren en heeft geen publicitair doel zoals dat wel het geval is voor de handelsnaam.
Het is natuurlijk toegelaten dat de handelsnaam dezelfde is als de maatschappelijke benaming.
Keuze van de maatschappelijke naam
De keuze van de maatschappelijke naam van een bvba of van een nv bijvoorbeeld, is vrij. U mag de naam van vennoten nemen, het doel van de vennootschap of elke andere naam. De naam van de vennootschap moet worden voorafgegaan of gevolgd door de rechtsvorm, volledig (bijvoorbeeld “naamloze vennootschap”), of afgekort (bijvoorbeeld “nv”).
Om elk risico op verwarring of oneerlijke concurrentie te vermijden (vermijden dat een vennootschap voor een andere zou worden genomen) moet u er echter op letten geen naam te kiezen van een andere vennootschap of die te sterk lijkt op die van een andere vennootschap. 
Evenzeer kan het nuttig zijn na te gaan of de naam niet werd neergelegd als merk en of het geen gekende organisatie of vereniging betreft. Over het algemeen controleert de notaris deze elementen vóór de oprichting van de vennootschap.
Er zijn tal van mogelijkheden om, alvorens de maatschappelijke naam te kiezen, het bestaan van die naam na te gaan. 
Via de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u de actieve ondernemingen opzoeken. 
U kunt ook de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen of de zoekmotoren van het internet gebruiken. Verscheidene gespecialiseerde firma’s bieden dit soort opzoekingen aan tegen betaling.
Bescherming van de maatschappelijke naam
Het recht van een rechtspersoon op een maatschappelijke naam is verworven zodra die naam bij de griffie is neergelegd, want de vennootschap verwerft op die datum de rechtspersoonlijkheid. 
Het Wetboek van Vennootschappen bevat de bepalingen over deze bescherming (artikel 65). Het bepaalt dat een vennootschap geen gebruik mag maken van een naam die al wordt gebruikt. De enige voorziene sanctie is een schadevergoeding.
Bij geschil analyseert de rechtbank eerst de voorgeschiedenis en houdt vervolgens rekening met verscheidene criteria zoals de klantenzone, de commerciële uitstraling, de faam van de zaak, de potentiële uitbreiding van de onderneming, enz., vooraleer een van de ondernemingen ertoe te verplichten haar maatschappelijke naam te veranderen.
3. Een merk deponeren
Terwijl de handelsnaam en de maatschappelijke naam merktekens zijn van de onderneming zelf, is het merk het merkteken van de producten of diensten van de onderneming. Natuurlijk mag eenzelfde teken worden gekozen als merk en als handelsnaam.
U kunt uw merknaam ook deponeren als Benelux-merk, als gemeenschapsmerk (Europese Unie) of wereldmerk om van een grotere en uitgebreidere bescherming te genieten. 
Om beschermd te zijn moet u het merk registreren volgens een bepaalde procedure. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan u alle nuttige informatie geven.
Vooraleer te kiezen gaat u best na of er voor soortgelijke activiteiten en territoria een gelijkend of soortgelijk merk bestaat. 
U kunt zoeken via de internetsite van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) dat het register van de Benelux-merken beheert. Dit register geeft toegang tot merken die in de Benelux beschermd zijn.


Het antwoord verschilt naargelang u handelt als natuurlijke persoon of als onderneming.

1. Individuele onderneming

Voor uw zaak (als natuurlijke persoon), kiest u eventueel een andere naam dan uw familienaam. In plaats van uw bloemenzaak te openen onder de naam “Jansen”, geeft u er bijvoorbeeld de voorkeur aan haar “De gouden lelie” te noemen. In dat geval opteert u voor een handelsnaam.

De commerciële naam
De handelsnaam is de benaming waaronder een natuurlijke persoon zijn handelsactiviteit uitoefent of de benaming waaronder een handelsonderneming wordt uitgebaat en door haar klanten gekend is.

Keuze van de commerciële naam

U kiest in principe vrij de naam van uw zaak. U mag uw familienaam gebruiken of een zelfbedachte naam. De keuze van die naam is belangrijk, want onder die naam opereert uw onderneming op de markt en concurreert ze. De naam onderscheidt u van de andere ondernemingen. Deze naam heeft overigens ook een publicitaire functie. U moet de naam van uw onderneming vermelden op alle officiële documenten die met uw beroepsactiviteit te maken hebben (facturen, bestelbonnen, visitekaartjes...). Hoewel u de handelsnaam in principe vrij kunt kiezen, moet u er toch op letten dat u geen bestaande naam van een concurrent gebruikt. Er zijn verscheidene mogelijkheden om vooraf na te gaan of er al een naam bestaat die gelijkt op de naam die u wil gebruiken. Via de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u de actieve ondernemingen opzoeken. U kunt ook het Belgisch Staatsblad raadplegen of de zoekmotoren van het internet gebruiken. Verscheidene gespecialiseerde firma’s doen dit soort opzoekingen tegen betaling.

Bescherming van de commerciële naam
Het recht op de handelsnaam vergt geen enkele formaliteit qua neerlegging of voorafgaande registratie. Het recht ontstaat uit het eerste openbare gebruik van de handelsnaam.De vermelding van de handelsnaam in de Kruispuntbank van Ondernemingen zou een eerste gebruik kunnen zijn. Maar, bij het beslechten van geschillen, moet het bewijs worden geleverd en zijn de regels van het burgerlijk wetboek van toepassing.De mate van bescherming van de handelsnaam hangt af van zijn gebruik. Naargelang het geval kan hij worden gebruikt op het niveau van een stad, een regio, het land, … Het is evident dat, hoe meer deze naam bekend en verspreid is, hoe meer bescherming eruit voortvloeit.Wanneer iemand anders uw handelsnaam gebruikt of wanneer een naam wordt gebruikt die tot verwarring kan leiden, kunt u artikel VI.104 van het boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht inroepen dat bepaalt dat «elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad, waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden, is verboden”. Bij geschil over de handelsnaam of een merkteken, analyseert de rechtbank eerst de voorgeschiedenis (welk teken was eerst?) en houdt vervolgens rekening met verscheidene criteria zoals de klantenzone, de commerciële uitstraling, de faam van de zaak, de potentiële uitbreiding van de onderneming, enz., vooraleer een van de ondernemingen eventueel ertoe te verplichten van naam te veranderen. De rechter kan ook een schadevergoeding opleggen.Elke gerechtelijke procedure brengt hoge kosten met zich mee. Denk dus eerst goed na over het belang van de zaak en raadpleeg eventueel een jurist.

2. Vennootschap
Indien u beslist een vennootschap op te richten moet u een onderscheid maken tussen de handelsnaam van uw onderneming en haar maatschappelijke naam (of firmanaam).

Commerciële naam
De handelsnaam is de naam waaronder u de handelsonderneming uitbaat en die door uw klanten gekend is.

Maatschappelijke naam

De maatschappelijke naam is de officiële benaming van de vennootschap (bvba of nv bijvoorbeeld) zoals die vermeld is in de statuten van de vennootschap en gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Deze naam dient enkel om de vennootschap te identificeren en heeft geen publicitair doel zoals dat wel het geval is voor de handelsnaam.Het is natuurlijk toegelaten dat de handelsnaam dezelfde is als de maatschappelijke benaming.

Keuze van de maatschappelijke naam
De keuze van de maatschappelijke naam van een bvba of van een nv bijvoorbeeld, is vrij. U mag de naam van vennoten nemen, het doel van de vennootschap of elke andere naam. De naam van de vennootschap moet worden voorafgegaan of gevolgd door de rechtsvorm, volledig (bijvoorbeeld “naamloze vennootschap”), of afgekort (bijvoorbeeld “nv”).Om elk risico op verwarring of oneerlijke concurrentie te vermijden (vermijden dat een vennootschap voor een andere zou worden genomen) moet u er echter op letten geen naam te kiezen van een andere vennootschap of die te sterk lijkt op die van een andere vennootschap. Evenzeer kan het nuttig zijn na te gaan of de naam niet werd neergelegd als merk en of het geen gekende organisatie of vereniging betreft. Over het algemeen controleert de notaris deze elementen vóór de oprichting van de vennootschap. Er zijn tal van mogelijkheden om, alvorens de maatschappelijke naam te kiezen, het bestaan van die naam na te gaan. Via de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u de actieve ondernemingen opzoeken. U kunt ook de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen of de zoekmotoren van het internet gebruiken. Verscheidene gespecialiseerde firma’s bieden dit soort opzoekingen aan tegen betaling.

Bescherming van de maatschappelijke naam
Het recht van een rechtspersoon op een maatschappelijke naam is verworven zodra die naam bij de griffie is neergelegd, want de vennootschap verwerft op die datum de rechtspersoonlijkheid. Het Wetboek van Vennootschappen bevat de bepalingen over deze bescherming (artikel 65). Het bepaalt dat een vennootschap geen gebruik mag maken van een naam die al wordt gebruikt. De enige voorziene sanctie is een schadevergoeding.Bij geschil analyseert de rechtbank eerst de voorgeschiedenis en houdt vervolgens rekening met verscheidene criteria zoals de klantenzone, de commerciële uitstraling, de faam van de zaak, de potentiële uitbreiding van de onderneming, enz., vooraleer een van de ondernemingen ertoe te verplichten haar maatschappelijke naam te veranderen.

3. Een merk deponeren
Terwijl de handelsnaam en de maatschappelijke naam merktekens zijn van de onderneming zelf, is het merk het merkteken van de producten of diensten van de onderneming. Natuurlijk mag eenzelfde teken worden gekozen als merk en als handelsnaam.U kunt uw merknaam ook deponeren als Benelux-merk, als gemeenschapsmerk (Europese Unie) of wereldmerk om van een grotere en uitgebreidere bescherming te genieten. Om beschermd te zijn moet u het merk registreren volgens een bepaalde procedure. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan u alle nuttige informatie geven.Vooraleer te kiezen gaat u best na of er voor soortgelijke activiteiten en territoria een gelijkend of soortgelijk merk bestaat. U kunt zoeken via de internetsite van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) dat het register van de Benelux-merken beheert. Dit register geeft toegang tot merken die in de Benelux beschermd zijn.


Meer informatie ?

Voor alle inlichtingen over het vennootschapsrecht:

FOD Justitie 

Dienst Handels- en Rechtspersonenrecht 

Waterloolaan 115 

1000 Brussel 

Tel.: 02 542 65 11 

E-mail: info@just.fgov.be

 

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be