'Sociaal'

Sociaal - Armoederisico - Groeiende kloof in actieve bevolking 23/11/2015

De FOD Sociale Zekerheid monitort de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van Europese Sociale Indicatoren. Onlangs publiceert de FOD de nieuwste gegevens. De cijfers over de sociale situatie in België bevestigen dat het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in België groter wordt. Vooral bij laaggeschoolden tussen 18 en 64 jaar verslechtert de... Lees verder

Sociaal - Mantelzorg door zelfstandigen - Een uitkering 28/10/2015

De bestaande maatregelen bij het geven van palliatieve zorgen en het verzorgen van een zwaar ziek kind, worden uitgebreid en omgevormd tot de 'uitkering mantelzorg'. Wie tijdelijk zijn zelfstandige beroepsactiviteit onderbreekt om te zorgen voor een naaste, kan onder bepaalde voorwaarden de uitkering mantelzorg krijgen. De vormen van zorg die in aanmerking komen:-    ... Lees verder

Sociaal - Strijd tegen sociale fraude en sociale dumping - Actieplan 2015 20/04/2015

De ministerraad van 3 april 2015 keurt het actieplan strijd tegen sociale fraude en sociale dumping voor 2015 goed.  Het actieplan heeft als doel een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2015 zullen worden ondernomen om de fraude op het vlak van sociale  bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Het actieplan maakt integraal deel uit van het actieplan... Lees verder

Sociaal - Aanpassing van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen 15/04/2015

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad van 27/03/2015 een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen. Het ontwerp van koninklijk besluit voert een deel van het sociaal... Lees verder

Sociaal - Rapport Commissie Pensioenhervorming - Grondige hervormingen 13/08/2014

In april 2013 richtten de ministers De Croo en Laruelle de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 op. De Commissie publiceerde vandaag haar rapport en pleit daarin voor grondige hervormingen. Het rapport bevat concrete beleidsaanbevelingen over nieuwe hervormingen die de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels versterken.  De experten nemen niet de plaats in van de... Lees verder

Sociaal - Stelsel van de zelfstandigen - Vervroegd pensioen 02/07/2014

De ministerraad van 28/03/2014 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een vervroegd pensioen aan sommige zelfstandigen. Personen die een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige hebben en die:-       onder de regeling voor werknemers en onder bepaalde voorwaarden;-       sinds... Lees verder

Sociaal - Aanvullende pensioenen - Diverse bepalingen 05/05/2014

De ministerraad van 14/02/2014 keurt een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen goed. Het voorontwerp beantwoordt aan de volgende doelstellingen: -       Betere informatie. Het voorontwerp regelt de manier waarop de databank aanvullende pensioenen in 2016 toegankelijk zal zijn voor de loontrekkenden, de... Lees verder

Sociaal - Moederschapshulp aan vrouwelijke zelfstandigen - Voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen 29/04/2014

De ministerraad van 21/02/2014 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van moederschapshulp voorziet wanneer de moeder recht heeft op moederschapsrust in het stelsel van de zelfstandigen.  Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2010/41/EU rond de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen om in Belgisch recht.... Lees verder

Sociaal - RSZ - Werkgevers beter begeleid bij betaling bijdragen 30/12/2013

Een werkgever zal voortaan sneller voorschotten moeten betalen op de verschuldigde sociale bijdragen. De praktijk wijst uit dat werkgevers die voorschotten betalen minder schulden maken op lange termijn. Dit is de laatste van een aantal ingrepen die de betaling van voorschotten moeten bevorderen. De RSZ heeft werkgevers altijd aangemoedigd om bij vragen of betalingsproblemen zo snel mogelijk... Lees verder

Sociaal - Kinderbijslag 14/11/2013

Een kind van een zelfstandige is gelijk aan dat van een loontrekkende   Vanaf 1 juli 2014 zullen zelfstandigen dezelfde kinderbijslag ontvangen als loontrekkenden. Momenteel bestaat er nog een klein verschil van iets minder dan 6 euro tussen de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige tegenover het kind van een loontrekkende. De kinderbijslag voor het eerste kind bedraagt 90,... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be