Vrijstelling van bijdragen van zelftandigen - Aantal wijzigingen

De zelfstandige in hoofdberoep die zich in een staat van behoefte bevindt of die de staat van behoefte benadert, kan bij zijn socialeverzekeringsfonds een vrijstelling van bijdragen vragen. De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen beslist over de aanvraag.
De procedure om een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen in te dienen, is vanaf 1 juni 2014 gewijzigd.

Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden:
-       Geen onmiddellijke aanvraag voor starters
Starters moeten wachten tot het vijfde kwartaal van hun verzekeringsplicht, voor ze een vrijstelling kunnen vragen voor de eerste vier kwartalen. Wie zijn activiteit voor het einde van het vierde kwartaal stopzet, kan wel onmiddellijk een vrijstellingsaanvraag doen.
-       Een nieuw inlichtingsformulier
De aanvrager moet een inlichtingsformulier invullen. Dat formulier bevat een aantal nieuwe rubrieken. De aanvraag vervalt als er een antwoord op een van de verplichte vragen ontbreekt.
-       30 dagen om het inlichtingsformulier ingevuld terug te zenden
De termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de ontvangst van de aanvraag door het socialeverzekeringsfonds. De aanvraag vervalt als het inlichtingsformulier te laat wordt teruggezonden.
-       De wettigheid van een beslissing van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen kan worden betwist bij de arbeidsrechtbank, met een verzoekschrift op tegenspraak, ingediend binnen 2 maanden na de kennisgeving van de beslissing.
Bronnen:
-       Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (art. 39-40), Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014.
-       Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en Ministerieel Besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be