Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid: wijzigingen

Het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt vanaf 1 juni 2017 op een aantal punten gewijzigd.
Een eerste wijziging houdt verband met de familieleden voor wie een werknemer dit verlof kan opnemen:
- Enerzijds is er sprake van een inperking van de in aanmerking komende familieleden. Waar de werknemer het betrokken verlof tot 31 mei 2017 kon aanvragen voor aanverwanten tot de tweede graad, is dat vanaf 1 juni 2017 niet langer mogelijk. Vanaf die datum kan dit enkel nog voor aanverwanten tot de eerste graad.
- Anderzijds is er sprake van een uitbreiding van de in aanmerking komende familieleden wanneer de werknemer wettelijk samenwoont. Vanaf 1 juni 2017 zullen namelijk ook de ouders en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer worden beschouwd.

Een tweede wijziging houdt verband met het medisch attest van de behandelende geneesheer en de vermeldingen die daarin opgenomen moeten zijn.
Vanaf 1 juni 2017 zal dat attest ook moeten vermelden dat de zorgbehoefte, naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen, daadwerkelijk een voltijdse loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5 of de helft behoeft.

Een tweede wijziging houdt verband met het medisch attest van de behandelende geneesheer en de vermeldingen die daarin opgenomen moeten zijn.Vanaf 1 juni 2017 zal dat attest ook moeten vermelden dat de zorgbehoefte, naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen, daadwerkelijk een voltijdse loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5 of de helft behoeft.

Deze vermelding geldt evenwel niet in situaties waar het verlof wordt gevraagd voor het verlenen van bijstand of verzorging aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op aanvragen ingediend bij de werkgever vanaf 1 juni 2017.
Info: verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be