Ondernemers in wording: een nieuwe tool

De syllabus ter voorbereiding van het examen "Basiskennis Bedrijfsbeheer"
voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie is vanaf nu beschikbaar, en dit volledig gratis. De realisatie van deze syllabus past in het kader van het federale KMO-plan dat ervoor tracht te zorgen dat starters bepaalde fundamentele kennis verwerven om de risico's op faillissement te minimaliseren.

Om zelfstandige te worden of een KMO op te richten moet men zich eerst inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Deze inschrijving geeft recht op een ondernemingsnummer.

Om ingeschreven te zijn in de KBO moet de kandidaat-ondernemer in een commerciële activiteit (natuurlijk persoon of KMO ) zijn basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. De basiskennis bedrijfsbeheer kan worden aangetoond met een diploma of met "praktische" ervaring in beheer (gedefinieerd bij wet).

De kandidaat die niet beschikt over een diploma, noch over de nodige ervaring, kan een examen afleggen voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie.

Om de kandidaten zo goed mogelijk bij te staan, wou de minister van KMO's en  Zelfstandigen hen een tool ter beschikking stellen om zich voor te bereiden op deze examens. De syllabus ter voorbereiding op het examen "Basiskennis Bedrijfsbeheer" is nu gratis beschikbaar op het website van de FOD Economie
: http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/syllabus_connaissanc
es_de_gestion_de_base.jsp.


0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be