Gepensioneerde zelfstandigen: Weldra eeb welvaartspremie

De ministerraad van 12 januari 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

De ministerraad van 12 januari 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen 
invoert.

Het ontwerp creëert een jaarlijkse welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- op 30 april van het betreffende jaar de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt;

- een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar aantonen;
- in het pensioenstelsel van de zelfstandigen de effectieve uitbetaling genieten van een rustpensioen, een overlevingspensioen of een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot;
- geen voordeligere pensioenbijslag genieten.
Het bedrag van de premie bedraagt voor de begunstigden van een gezinspensioen 59,40 euro; voor de andere gepensioneerden gaat het om 47,50 euro. Deze maatregel beoogt de pensioenen aan de evolutie van de welvaart aan te passen. 

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be