Fiscaal: belastingaangifte 2012

Sinds 17 april 2012 kunt u opnieuw uw fiscale aangifte elektronisch indienen via Tax-on-web, de online dienst van de FOD Financiën. De uiterste datum voor indiening van de elektronische aangifte is bepaald op 17 juli 2012. De uiterste datum voor aangiften op papier is 28 juni 2012.
1.465.000 belastingplichtigen die recht hebben op pensioen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- of invaliditeitsvergoedingen of mensen die weinig inkomsten hebben, ontvangen geen aangifteformulier meer, maar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Het voorstel van vereenvoudigde aangifte bevat alle inlichtingen die de administratie kent omtrent die burger. De inlichtingen zijn bovendien al verwerkt in een berekening van de belasting zodat de burger onmiddellijk weet welk bedrag hij zal moeten betalen of wat hij zal terugkrijgen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het taxatievoorstel hoeft hij verder niets te doen. Indien hij verbeteringen of aanvullingen wenst aan te brengen, moet hij schriftelijk of via Tax-on-web de ontbrekende of correcte gegevens aan de administratie mededelen.
Alle informatie over de belastingaangifte 2012 vindt u op de website van de FOD Financiën.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be