Financiering van de KMO's: Weldra een wijziging van de wet

De ministerraad van 20 juli 2017 keurt een voorontwerp van wet goed rond de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen. De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en de daaraan verbonden gedragscode werden geëvalueerd. 

Het voorontwerp van wet wil een oplossing bieden voor enkele van de tijdens de evaluatie vastgestelde problemen, zonder daarbij de onderliggende doelstellingen die aan de oorsprong van de wet lagen, uit het oog te verliezen.
Het voorontwerp van wet beantwoordt aan de volgende doelstellingen:
- de precontractuele informatie en de begeleiding van de KMO's verbeteren;
- de administratieve lasten voor de microkredieten verlichten;
- het beroep op zekerheden en waarborgen omkaderen;
- het stelsel van de wederbeleggingsvergoedingen wijzigen;
- bepaalde technische onvolmaaktheden van de wet corrigeren.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be