Bijverdienen na pensionering - Regels voor zelfstandigen

De Programmawet van 28/06/2013 voorziet een bijzondere regel voor de 65-plussers die beschikken over een loopbaan van 42 jaar. Deze categorie van gepensioneerden mag onbeperkt bijverdienen, dus zonder grensbedrag.

Voor de vervroegd gepensioneerden en de actieve zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt en een pensioen genieten zonder aan de hiervoor vermelde cumulatieve voorwaarden te voldoen (65 jaar en loopbaan 42 jaar), blijft de bijdrageberekening afhangen van de vraag of de grenzen van de toegelaten activiteit voor gepensioneerden worden gerespecteerd of niet.

Blijven de inkomsten onder de grens van de toegelaten activiteit, dan behouden ze hun pensioen, worden hun referte-inkomsten geplafonneerd en geldt er een lager bijdragepercentage. Worden de grenzen van de toegelaten activiteit overschreden met minstens 25%, dan verliezen ze hun pensioen en worden hun bijdragen berekend aan hetzelfde percentage als dat van een hoofdberoep en zonder de toepassing van het plafonneringsprincipe.

Gepensioneerden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en een loopbaan van minstens 42 kalenderjaren hebben, mogen werken zonder dat hen beperkingen inzake inkomsten worden opgelegd. Voor de bijdrageberekening kan deze categorie zelfstandigen (met ingang van het kwartaal waarin het pensioen ingaat) toch blijven genieten van de bestaande plafonnering van de referte-inkomsten, weliswaar op voorwaarde dat hun inkomsten van het kalenderjaar 125% van het desbetreffende plafondbedrag niet overschrijden.

Meer inlichtingen via de Sociaal Verzekeringsfondsen.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be