Arbeidsongeschikte zelfstandigen: RSVZ-onderzoeken

De ministerraad van 10 november 2017 gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit over de hervorming van onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen.

In augustus 2017 werd aangekondigd dat een (btw-belastingplichtige) onderneming de mogelijkheid zou krijgen om, optioneel, de verhuur van onroerende goederen tussen (btw-belastingplichtige) ondernemingen te belasten met btw.
De regering heeft echter beslist om de geplande hervorming over de btw en de onroerende verhuur momenteel te beperken.
De hervorming beperkt zich momenteel tot een btw-heffing over de terbeschikkingstelling van bergruimte voor de opslag van goederen. De toe te passen regels zullen versoepeld worden vanaf 1 januari 2018.
We zullen binnenkort meer informatie over deze versoepeling publiceren in een circulaire.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid van Zelfstandigen voert bij zelfstandigen die als arbeidsongeschikt zijn erkend, onderzoeken uit. De verslagen van deze onderzoeken dienen om bij een aanvraag tot invaliditeit de invaliditeitsgraad vast te stellen. Deze onderzoeken zijn niet langer in alle gevallen nodig. Ze zijn enkel nog nodig in twee gevallen:

- bij de gerichte controle: de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling vraagt een gerichte controle aan in een individueel dossier wegens bepaalde redenen of elementen in het concrete dossier

- de steekproefcontrole: de arbeidsongeschikte zelfstandige bezorgt een vragenlijst over zijn beroepsactiviteit aan de RSVZ bij het ingaan van de zevende maand van zijn erkenning als arbeidsongeschikte. De RSVZ voert een enquete uit bij 20% van deze vragenlijsten. 

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be