Apothekers : forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst

De ministerraad van 30 augustus 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering van een forfaitair beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers.

Het ontwerp bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen de wacht- en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekers die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten. Het gaat om een belangrijke dienstverlening voor patiënten in noodgevallen, die wordt georganiseerd door de lokale wachtkringen van de apothekers.

Het beschikbaarheidshonorarium zorgt voor een adequate honorering van de apothekers voor de dienstverlening die van hen wordt verwacht bij hun deelname aan de wachtdiensten, onafhankelijk van de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be