Hoe worden vorderingen minnelijk geïnd door de deurwaarder?

Een klant stelt de betaling van zijn factuur steeds maar uit? Niets eenvoudiger! U vraagt ons per fax, brief of e-mail om de vordering te innen.
 
We geven het dossier door aan de deurwaarder die onmiddellijk het adres van uw klant controleert en hem een aanmaning om zijn schuld te betalen betekent.
 
De gerechtsdeurwaarder eist van uw debiteur het hoofdbedrag van de vordering (factuur, ereloonnota …) en nalatigheidinteresten en de eventuele strafclausule die in uw algemene verkoopvoorwaarden voorzien is.

Als het om een professionele invordering gaat of als uw algemene verkoopvoorwaarden het toelaten, voegt de deurwaarder er de forfaitaire kosten aan toe die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit: 17,73 EUR excl. BTW als de invordering lager is dan 125 EUR of 20,83 EUR excl. BTW als ze groter is dan 125 EUR (indexeerbare bedragen 2012).

 Als de minnelijke invordering slaagt

Bij integrale betaling recupereert u de hoofdsom van uw vordering.

De nalatigheidinteresten en de eventuele strafclausule dienen om de kosten van de prestaties van de gerechtsdeurwaarder te dekken.

Als uw debiteur zijn schuld rechtstreeks aan u betaalt, komen de forfaitaire kosten van 17,73 EUR of 20,83 EUR te uwen laste.

 Als de minnelijke vordering niet slaagt

In uitzonderlijke gevallen slaagt de minnelijke vordering niet (als uw debiteur bijvoorbeeld niet solvent is of als hij zijn schuld betwist en de rechtbank hem gelijk geeft…). In dat geval kunnen bepaalde beperkte kosten eventueel te uwen laste komen, in functie van de daden die de gerechtsdeurwaarder heeft gesteld:

 Eerste ingebrekestelling
In alle gevallen worden de verificatie van de gegevens van uw debiteur, de verzending van de eerste twee brieven voor ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder en het beheer van de reacties van uw debiteur volledig door het SDZ betaald.

 Diepgaande heractivering
Uitsluitend in geval dat uw vordering niet wordt gerecupereerd kan de gerechtsdeurwaarder u maximaal 30 EUR excl. BTW factureren als u hem vraagt om de fase van minnelijke vordering te verdiepen. Deze verdieping omvat een nieuwe ingebrekestelling met een ontwerp-dagvaarding, een telefonische aanmaning en eventueel een bezoek ter plaatse of andere minnelijke maatregelen.
 
 Terug naar inning van vorderingen


© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be