Federaal: zelfstandigen en KMO’s: alles wat wij tijdens deze regeringsperiode kunnen verwachten...

Sabine Laruelle heeft op 21 december 2011, enkele dagen nadat haar functie van Minister van Zelfstandigen en KMO’s in de nieuwe regering werd bevestigd, haar projecten in verband met het sociaal statuut der zelfstandigen en KMO’s officieel bekendgemaakt.
Ziehier wat ons te wachten staat…


In haar Algemene Beleidsnota,  merkt Minister Laruelle op dat het gewicht van de kmo’s in de Belgische en de Europese economie voortdurend groeit. In België vertegenwoordigen de kmo’s 97% of 99% van de ondernemingen, afhankelijk van de weerhouden definitie (Belgisch of Europees).

Ons land telt bijna 1,5 miljoen ondernemers, ondernemingen en zelfstandigen samen. Deze kmo’s genereren bovendien bijna 60% van de toegevoegde waarde van onze economie en meer dan 65% van de tewerkstelling.

In vergelijking met het Europese gemiddelde vertoont België de bijzonderheid dat het een groter aantal kleine ondernemingen en zeer kleine ondernemingen heeft, de zogeheten eenmanszaken.

Aantal onderworpen zelfstandigen

                2003           2005          2007           2009           2010

Man         565.989         577.459         602.754         620.443         631.021
Vrouw         290.666         289.809         302.200         314.199         321.564

Totaal         856.655         867.268        904.954         934.642         952.585


De laatste evaluatie uitgevoerd door de Commissie van ons ondernemerschapsweefsel kan als goed worden beschouwd. Dat neemt niet weg dat ons land een onvoldoende scoort inzake ondernemingsgeest, met een ondernemerschapsgraad van 7% (tegen 12% in de EU van de 27) en een ondernemerschapsintentie van 8,2% (tegen 11,1% in de EU van de 27) en dat talrijke domeinen, zelfs als die zich in het Europese gemiddelde bevinden, nog kunnen of moeten worden verbeterd om een aangepast kader te bieden aan de ondernemers en hen het mogelijk te maken zich te ontwikkelen in de beste omstandigheden.

Gelet op deze cijfers is het belangrijk dat de oprichting van ondernemingen wordt aangemoedigd, dat ondernemingen worden ondersteund door hun leven te vergemakkelijken en dat de zelfstandigen beter worden beschermd.

Sociale bijdragen

De berekeningswijze van de sociale bijdragen moet worden herzien en gemoderniseerd met het oog op vereenvoudiging, maar ook om het bedrag van de sociale bijdragen beter te laten overeenkomen met de economische realiteit van de zelfstandige.

Momenteel bestaat er geen unanimiteit met betrekking tot de vorm die deze hervorming moet aannemen. Het is de reden waarom een analyse wordt toevertrouwd aan een monitoringcomité, met leden uit de betrokken administraties, maar ook uit de representatieve zelfstandigenorganisaties en de sociale verzekeringsfondsen. Het zal belast worden met het testen van de verschillende pistes om een hervorming in te voeren die aangepast is aan de noden van de zelfstandigen, waarbij het begrotingsevenwicht van het stelsel wordt verzekerd.

Verhoging van de minimumpensioenen

De regering zal zich inzetten voor de progressieve verbetering van de minimumpensioenen van de zelfstandigen in functie van de budgettaire middelen. Zij heeft bovendien ook voorzien de pensioenen te blijven verhogen in het kader van de welvaartsenveloppe.

Hervorming van de pensioenen

Zoals in het stelsel van de loontrekkenden zal er een verhoging komen van de leeftijd om met vervroegd pensioen te gaan.

In dezelfde optiek:

 • de pensioenbonus zal worden geëvalueerd voor 1 december 2012 om het aansporende karakter ervan te versterken;
 • er zal progressief rekening worden gehouden met de laatste maanden van de loopbaan in de berekening van het pensioen;
 • de regering heeft besloten om het principe van de eenheid van loopbaan progressief af te schaffen. Dat betekent dat de jaren waarin wordt gewerkt na de loopbaan van 45 jaar recht zullen geven op een hoger pensioen, voor zover zij niet meer dan dertig geassimileerde dagen tellen.

Toegestane arbeid na de pensioenleeftijd

Voor de personen die de leeftijd nog niet hebben bereikt van 65 jaar, zal het huidige stelsel worden behouden.

De sanctie zal echter in verhouding staan tot de overschrijding. Het inkomstenplafond zal voortaan worden geïndexeerd. Voor zij die 65 jaar en ouder zijn, zal vanaf 2013 het plafond voor de toegestane beroepsinkomsten daarentegen worden afgeschaft voor zij die beschikken over een loopbaan van minstens 42 jaar.

2de pijler

De regering heeft zich ertoe verbonden om de regel van de 80 % te evalueren. In dit kader zal de situatie van de zelfstandigen als natuurlijke persoon worden onderzocht, net als de nood om een nieuw pensioenvehikel van de 2de pijler in te voeren om deze zelfstandigen te verbinden met deze regel van de 80%.

Informatie betreffende de toekomstige pensioenrechten

De doelstelling terzake bestaat erin dat alle zelfstandigen zeer regelmatig, en vanaf het begin van hun loopbaan, een schatting ontvangen van hun toekomstige pensioenrechten. Dit zal mogelijk worden gemaakt door een fusie van de loopbaaninformatie met betrekking tot de drie pensioenstelsels en tot de aanvullende pensioenen.

Zelfstandigen in moeilijkheden

Een recente studie van het Studiecentrum voor het Ondernemerschap toont aan dat in België een derde van de zelfstandigen in hoofdberoep onder de armoedegrens leven en dat 15% van de zelfstandigen minstens 6 maanden onder deze grens leven, wat overeenkomt met 40.000 zelfstandigen. Het is dus van cruciaal belang om maatregelen te nemen om deze ramp te bestrijden.

Voor de regering moet er niet enkel worden gezorgd voor een betere sociale bescherming van de zelfstandigen wanneer zij hun activiteit moeten stopzetten, maar moet men vooral instrumenten uitwerken om ervoor te zorgen dat zij dit stadium niet bereiken. In dit opzicht rekent Sabine Laruelle  op de werken die momenteel worden afgerond met de administraties (vooral met het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen).

Ze haalt al twee luiken aan die op basis van deze werken het voorwerp zullen moeten uitmaken van een prioriteit:

 • uitbreiding van de verzekering ingeval van faillissement
 • De faillissementsverzekering zal worden verbeterd om de toegang ertoe te vergemakkelijken. Bovendien zal zij worden uitgebreid naar een bepaald aantal gevallen van gedwongen stopzetting van de activiteit;
 • vrijstelling van bijdragen
 • De Commissie voor vrijstelling zal het voorwerp uitmaken van maatregelen om de werking ervan en de toegang ertoe voor de zelfstandigen te verbeteren. De doelstelling bestaat erin om de behandeling van aanvragen tot vrijstelling van bijdragen te verbeteren, zodat de zelfstandigen die een aanvraag hebben ingediend zo snel mogelijk een beslissing krijgen.

Kinderbijslag

In het kader van de overdracht van bevoegdheden van de federale Staat naar de deelstaten, zal het nog bestaande verschil tussen loontrekkenden en zelfstandigen zo snel mogelijk worden weggewerkt. Deze laatste fase zal een kost genereren van 21 miljoen.

KMO-plan

Vanaf 2008 had Minister Sabine Laruelle in het kader van de goedkeuring van de Small Business Act, aan de regering een actieplan voorgelegd, specifiek gericht op de oprichting en de ontwikkeling van kmo’s,  met het oog op de aanpassing van de belangrijkste principes van de SBA aan de Belgische realiteit. Zij deed dit door 40 concrete maatregelen voor te stellen verdeeld over 5 assen:

 • de aanmoediging van de oprichting van ondernemingen;
 • de versterking van de zekerheid van de ondernemer;
 • de verbetering van de relaties tussen de wereld van de kmo’s en de overheid;
 • de verbetering van de arbeidsmarkt voor de kmo’s;
 • de versterking van het sociaal statuut van zelfstandigen.


Terwijl een groot aantal maatregelen in het kmo-plan konden worden doorgevoerd, konden bepaalde niet worden ontwikkeld door de val van de regering en de lange politieke crisis die ons land heeft doorgemaakt.

Het regeerakkoord voorziet de evaluatie van het kmo-plan en de aanpassing ervan, rekening houdend met de recente economische en institutionele ontwikkelingen en de nieuwe Europese oriëntaties.

Vereenvoudiging

Een van de prioriteiten van de regering bestaat erin de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen, te verminderen met 30%.  Deze doelstelling gaat verder dan de Europese ambities terzake (25%).

Concreet wil Sabine Laruelle deze doelstelling behalen dankzij:

 • de versterking van het één-loket, zowel wat betreft zijn opdrachten als de kwaliteit van de diensten geleverd aan de ondernemers;
 • de veralgemening van het “only once”-principe, opdat de administraties de informatie over de ondernemingen zouden gaan zoeken in de ad hoc gegevensbanken, zoals de kruispuntbank van ondernemingen;
 • de invoering van een “kmo-test” die de wetgever de evaluatie zou opleggen van de impact van zijn maatregelen op de kmo’s vooraleer ze goed te keuren, met als motto “Think Small First”, wat draaglijk is voor een kleine onderneming, is dat ook voor een grote.

Betaaltermijnen

Minister Laruelle wil dat de Europese richtlijn inzake betaaltermijnen snel wordt omgezet in het Belgisch recht. Deze biedt de ondernemingen betaaltermijnen en geharmoniseerde sancties, zowel tussen privéoperatoren als tussen ondernemingen en de overheid.

Schuldinvordering

Parallel daarmee zal de aandacht van de Minister uitgaan naar de goedkeuring van het wetsontwerp inzake het kortgeding voor het rechterlijk bevel tot betaling, om de inningsprocedures te versnellen en te vergemakkelijken als de schuldvorderingen niet worden betwist.

Financiering

De toegang tot financiering blijft, zowel voor zelfstandigen als voor kmo’s, essentieel. In dit kader is Sabine Laruelle van plan na te denken over de invoering van maatregelen om deze toegang te vergemakkelijken. Zo zal er overleg plaatsvinden met de betrokken actoren om, bijvoorbeeld, de invoering te beogen van een soort overdraagbaarheid van waarborgen op handelsfondsen ingeval van verandering van bank.

Vermindering van de lasten

Als voornaamste voorzieners van tewerkstelling, moeten de kmo’s gemakkelijker hun eerste werknemers kunnen aanwerven. Hiervoor is vanaf 2013, voor de drie eerste werknemers, een grotere vermindering voorzien van sociale bijdragen.

Bovendien zal er in het nieuwe stelsel van de notionele interest een preferentieel tarief worden behouden voor de kmo’s.

Werk

Om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de kleine ondernemingen, die niet absoluut een voltijdse werknemer nodig hebben, maar die toch een functie willen creëren, wil de Minister bovendien het stelsel van de clustering van werkgevers versterken. Op die manier kan het stelsel worden uitgebreid naar alle functieprofielen, zodat het niet langer beperkt is tot de knelpuntberoepen of de werknemers die moeilijk te plaatsen zijn.

Ambachtsector

Omdat ons land zeer veel kleine ondernemingen telt, wil de Minister Laruelle specifieke maatregelen ontwikkelen die gewijd zijn aan de sectoren waar zij het meest vertegenwoordigd zijn, zoals bijvoorbeeld die van de ambachten.

De Ambachtsector is zeker belangrijk. Men schat dat hij 180 000 ondernemingen telt, hoofdzakelijk kmo’s of eenmanszaken. De schatting is moeilijk wegens het gebrek aan een wettelijke definitie van de ambachten en aan een juridisch statuut. De Minister  wil voor de creatie van een statuut voor de ambachtslieden ideeën halen in het buitenland. Dit zal het mogelijk maken om meer zekerheid en duidelijkheid te brengen in de mozaïek van de ambachtelijke beroepen.

Intellectuele beroepen


Sabine Laruelle wil het mogelijk maken dat de intellectuele beroepen worden uitgevoerd in vennootschapsvorm, in het bijzonder voor de landmeters-experten.

Een hervorming van de Orde van Architecten zal bovendien worden ingevoerd conform het institutioneel akkoord.

Tot slot wil de Minister de werking van het BIV verbeteren en de beroepsregels aanpassen.

Veiligheid

Wat betreft de veiligheid van de winkeliers en de zelfstandigen, zal Minister Laruelle er, in overleg met haar collega’s die eveneens terzake bevoegd zijn, over waken, zoals wordt voorzien in de regeringsverklaring, dat de betrokken actoren worden samengebracht voor een rondetafel. In dit opzicht zullen zowel de intersectorale als de sectorale vertegenwoordigers die het meest betrokken zijn, worden uitgenodigd.

Tweedekansbeleid


Tot slot wil Sabine Laruelle de onontbeerlijke hervorming inzake het tweedekansondernemerschap op de agenda behouden. In dit opzicht wil ze eerst en vooral werken aan een mentaliteitswijziging. De gefailleerde ondernemer wordt vandaag de dag nog al te vaak gestigmatiseerd,met de vinger gewezen, en dit zelfs als het faillissement het gevolg is van andere redenen dan managementfouten. Welnu, deze ondernemers beschikken al over de ervaring in hun bekwaamheidsgebied. De nodige maatregelen moeten worden genomen inzake het tweedekansondernemerschap.

In dit opzicht zal de Minister, samen met de minister van Justitie, waken over de modernisering van het faillissementsrecht, zodat de gefailleerde gemakkelijker kan terugstuiten. Ze zal er bovendien bijzondere aandacht aan besteden dat de procedure van de collectieve schuldenregeling wordt uitgebreid naar de gefailleerden.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be