“Welke verplichte informatie moet er op uw website staan?”

De Heer V.L. van Brussel vraagt ons: “Ik zou willen weten welke gegevens verplicht moeten voorkomen op de website en op de Facebook-pagina van mijn onderneming.”

De Heer V.L. van Brussel vraagt ons: “Ik zou willen weten welke gegevens verplicht moeten voorkomen 
op de website en op de Facebook-pagina van mijn onderneming.”

Antwoord

Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier of overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen weten niet dat hun website een aantal verplichte zaken moet vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website.

In 2017 controleerde de FOD Economie 2.240 websites van bedrijven en in meer dan een derde van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet aanwezig.

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website van de onderneming.

8 informaties:

1. Naam: dat is de naam van uw onderneming. Heeft u geen ondernemingsnaam, vermeld dan uw eigen naam.


2. Adres: het adres waar uw onderneming gevestigd is.


3. Contactgegevens: contactgegevens waardoor snelle en effectieve communicatie met uw onderneming mogelijk is (bv een telefoonnummer, e-mailadres. Een online contactformulier kan ook onder specifieke voorwaarden.


4. Ondernemingsnummer: dit is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend bij uw inschrijving in de Kruispunt van Ondernemingen. Het begint met 0 of 1, en dan negen cijfers.


5. Toezichthoudende autoriteit: als u voor uw handelsactiviteit een vergunning nodig hebt (bv. Immobiliënmakelaar), vermeld dan de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


6. Gereglementeerd beroep: vermeld in dat geval beroepsvereniging en de beroepstitel en een verwijzing naar de 

beroepsregels.


7. BTW-nummer: als uw activiteit onderworpen is aan de BTW, dan moet u het BTW-nummer vermelden.


8. Gedragscode: heeft uw onderneming een gedragscode ondertekend (bv. Fitness), dan moet u dat vermelden en erbij zetten waar ze te raadplegen is.


Al deze informatie moet ook op de Facebookpagina van uw onderneming staan.


Deze verplichtingen gelden ook als u een vrij beroep beoefent.


Verkoopt u ook producten online? 

In dat geval moet uw website of Facebookpagina veel meer wettelijk verplichte informatie bevatten.

Voor de sluiting van de overeenkomst op afstand 

De onderneming informeert de consument op duidelijke, begrijpelijke wijze en op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, over de volgende punten: 

- de identiteit van de onderneming (handelsnaam en ondernemingsnummer) , geografisch adres (geen postbus!), telefoonnummers en fax alsook haar e-mailadres; 

- de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst; 

- de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen en extra kosten (vracht-, leverings-, portokosten, enz.) of als deze redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, de berekeningswijze van de belastingen en de vermelding dat extra kosten verschuldigd kunnen zijn. 

De totale prijs omvat de totale kosten per factureringsperiode, in het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt. Als voor deze overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, dan omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten of, indien deze niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend; 

- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst en de termijn van levering van de goederen of uitvoering van de dienst voorzien door de onderneming; 

- de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten van het herroepingsrecht alsook het modelformulier voor herroeping; 

- de redelijke kosten die betaald moeten worden aan de onderneming, in geval van herroeping, als de consument uitdrukkelijk voorafgaand gevraagd heeft dat de uitvoering van de dienst aanvangt tijdens de herroepingstermijn; 

- De redelijke kosten die betaald moeten worden aan de onderneming, in geval van herroeping, wanneer de consument wil dat de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming, aanvangt tijdens de herroepingstermijn; 

- de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen; 

- de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand, wanneer deze berekend worden op een andere grondslag dan het basistarief; 

- de duur van de overeenkomst, of wanneer het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging 

betreft, de voorwaarden voor opzegging;

Desgevallend, verstrekt de onderneming aan de consument eveneens volgende informatie: 

- het niet bestaan van een herroepingsrecht of de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest; 

- het beleid inzake klachtenbehandeling; 

- het feit dat de consument de kosten voor het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten voor het terugzenden van de goederen; 

- het bestaan en de voorwaarden van bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties; 

- het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn; 

- de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst (bijvoorbeeld, in geval van permanente of periodieke levering van een goed of een dienst); 

- het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden; 

- de functionaliteit van digitale inhoud (computerprogramma’s, toepassingen, video’s, enz. online gedownload), met inbe-grip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen (voorbeelden: regionale regiocodering, enz.); 

- interoperabiliteit (compatibiliteit) met hardware en software (het besturingssysteem of de gebruikte versie bijvoorbeeld) die de onderneming redelijkerwijze zou moeten kennen; 

- de mogelijke rechtsmiddelen en de modaliteiten voor toegang tot een buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedure waaraan de onderneming onderworpen is.

Als deze informatie op een duurzame gegevensdrager wordt verstrekt, dan is zij in leesbare vorm.

Deze informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst op afstand en wordt niet gewijzigd, behalve als de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Bestelling met betaalverplichting

Als een overeenkomst een betaalverplichting voor de consument inhoudt, dan informeert de onderneming de consument vooraf over de volgende punten:

- de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;

- de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en extra kosten;

- de duur van de overeenkomst en eventueel de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen als het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging betreft;

- de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst.

Als de consument bovendien een knop of soortgelijke functie moet aanklikken om de bestelling te plaatsen, dan moet daarop goed leesbaar “bestelling met betaalverplichting” of een gelijkaardige ondubbelzinnige formulering voorkomen, waarbij blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen.

Als de onderneming deze verplichting niet respecteert, dan is de consument niet gebonden door de overeenkomst of de bestelling.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be