Mag ik waardebonnen bieden aan mijn klanten?

De Heer P.M. uit Mechelen vraagt ons: "Ik zou waardebonnen willen aanbieden aan mijn klanten. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in orde te zijn met de wet op de marktpraktijken? »

 

Antwoord

De artikelen 33 tot 36 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) regelen de titels die worden aangeboden bij de aanschaf van een goed of een dienst en die recht geven op een latere terugbetaling van de prijs of een deel daarvan.

Eenieder die deze titels uitgeeft, wordt, onder de voorwaarden van de uitgifte ervan, schuldenaar van de schuldvordering die deze titels vertegenwoordigen.

Bonnen die recht geven op latere terugbetaling

De titels die recht geven op een latere terugbetaling van de prijs of van een deel van de prijs, worden aangeboden bij de aanschaf van een goed of een dienst en worden meestal uitgegeven door een andere onderneming dan die waar ze bij de aankoop van het goed of de dienst worden aangeboden. De begunstigde van de titel kan zowel een consument als een niet-consument zijn.

Ze mogen enkel worden verdeeld als ze volgende vermeldingen bevatten:
-        de naam, het adres en, in voorkomend geval, de vennootschapsvorm en het ondernemingsnummer van de uitgever;
-        het bedrag dat wordt terugbetaald;
-        de eventuele uiterste geldigheidsduur ervan, tenzij deze onbeperkt is;
-        de nadere regels en voorwaarden voor de terugbetaling, met inbegrip van de stappen die de houder van de titel moet ondernemen om terugbetaling te bekomen en de termijn waarbinnen zal worden terugbetaald, tenzij deze informatie in een afzonderlijk document tegelijkertijd met de titel wordt medegedeeld.         

Bonnen die recht geven op een korting op het ogenblik van de aankoop (waardebonnen)

De hier bedoelde titel wordt gratis verdeeld voor elke aankoop en geeft recht op een korting op de prijs op het ogenblik van de aankoop. Hij kan worden uitgegeven door dezelfde onderneming als die waar hij wordt aangeboden, of door een andere onderneming. In dit laatste geval moet de titel bepaalde gegevens vermelden opdat de onderneming waar de titel wordt aangeboden weet tot wie ze zich moet richten om terugbetaling te verkrijgen van de toegestane korting. Zonder deze vermeldingen kan de onderneming niet gedwongen worden de titel te aanvaarden.

De gegevens die op de titel moeten voorkomen zijn:
-        de naam, het adres en, in voorkomend geval, de vennootschapsvorm en het ondernemingsnummer van de uitgever; 
-        het bedrag van de korting; 
-        de goederen of diensten die moeten worden aangekocht om de titel te kunnen gebruiken;
-        de verkooppunten waar de titel gebruikt kan worden, tenzij hij kan worden gebruikt in alle verkooppunten waar de goederen of diensten te koop worden aangeboden;
-        de geldigheidsduur van de titel, tenzij deze onbeperkt is.

Het ontbreken van deze gegevens op de titel kan een oneerlijke handelspraktijk vormen.

De titel kan betrekking hebben op meerdere, al dan niet identieke, goederen en/of diensten. De geldigheidsperiode vermeld op de titel, betreft de periode waarin of de uiterste datum waarop de houder ervan de titel kan aanbieden om terugbetaling te verkrijgen. Het gaat dus niet om het vaststellen van de periode waarin de onderneming die de korting heeft toegestaan, terugbetaling kan krijgen van de uitgever. Als de geldigheidsduur voor de houder onbeperkt is, moet geen enkele duur worden vermeld. Het is ook overbodig dat de titel vermeldt dat zijn geldigheid onbeperkt is.

Is de uitgever van de titels niet de onderneming waar de titel werd aangeboden, dan is de uitgever verplicht om die binnen een redelijke termijn terug te betalen aan de onderneming waar de titel werd aangeboden. Die termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de onderneming die de korting heeft toegekend aan de houder van de titel, de titel voor terugbetaling aanbiedt.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be