« Mag ik meerdere goederen verkopen voor de prijs van één goed ? »

De Heer R.D. van Leuven vraagt : “Ik merk dat steeds meer handelaars promotieacties voeren « Koop 2 producten voor de prijs van één », en dit gedurende het ganse jaar, zelfs tijdens de sperperiode. Is dit toegestaan ?”

Ja, een aanbod om goederen of diensten te verwerven, gratis of tegen betaling, bij aankoop van andere goederen of diensten, is toegestaan, en betreft een “gezamenlijk aanbod”.
Zulke promotieactie is toegestaan voor zover het niet gaat om een oneerlijke handels- of beroepspraktijk.
Bijzondere bepalingen voor ondernemingen
In afwijking van deze principiële toelating is elk gezamenlijk aanbod aan de consument, waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is en dat verricht wordt door een onderneming of door verscheidene ondernemingen die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling, verboden (art. VI.81 WER).
Het is evenwel geoorloofd gezamenlijk aan te bieden:

  • financiële diensten die een geheel vormen;
  • financiële diensten en kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten;
  • financiële diensten en deelneming aan wettig toegestane loterijen;
  • financiële diensten en voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht, welke als dusdanig niet in de handel voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de onderneming ze heeft gekocht, niet meer bedraagt dan 10 euro, excl. btw, of 5 % van de verkoopprijs, excl. btw, van de financiële dienst waarmee ze worden aangeboden. Het percentage van 5 % is van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro;
  • financiële diensten en chromo’s, vignetten en andere beelden met geringe handelswaarde;
  • financiële diensten en documenten die, na de aanschaf van een bepaald aantal diensten, recht geven op een gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardige dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde onderneming verstrekt wordt en niet meer bedraagt dan een derde van de prijs van de vroeger aangeschafte diensten.

De eventuele uiterste geldigheidsduur en de voorwaarden van het gezamenlijk aanbod dienen vermeld te zijn. Wanneer de onderneming een einde maakt aan haar aanbod, heeft de consument recht op het aangeboden voordeel naar verhouding van de vroeger gedane aankopen.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be