“Kan ik vrijgesteld worden van het betalen van mijn achterstallige belastingschulden?”

 

De Heer G.B. uit Gent vraagt ons “Mijn handelsactiviteit is niet meer rendabel, waardoor ik overweeg deze binnen enkele weken stop te zetten. Ik heb namelijk achterstallige schulden van personenbelasting en BTW, hetgeen de rendabiliteit van mijn activiteit onmogelijk maakt. Bestaat er een mogelijkheid om vrijgesteld te worden van deze belastingschulden ?”
Het is mogelijk dat u niet in staat bent om op een duurzame wijze uw belastingen en/of taksen te betalen. U heeft dan een overmatige fiscale schuldenlast.
In bepaalde buitengewone gevallen kan de Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum namelijk beslissen om een deel van uw belastingen en/of taksen niet meer op te eisen. Dit heet het “onbeperkt uitstel van invordering”.
U komt alleen in aanmerking voor een onbeperkt uitstel als u een particulier bent:
die niet onder een collectieve schuldenregeling staat;
die niet het voorwerp vormt van een faillissement (dat nog niet werd gesloten);
die niet onder de procedure van de gerechtelijke reorganisatie valt.
Voor welke belastingen en/of taksen?
Personenbelasting
Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de personenbelasting (PB), met inbegrip van verhogingen, boetes en nalatigheidintresten verbonden aan deze belasting:
- de belastingen mogen niet betwist zijn (d.w.z. het voorwerp uitmaken van een lopende bezwaarprocedure).het moet gaan om uw eigen belastingen of die van uw (ex-)echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te betalen);
- de belastingen mogen niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude.
Bijvoorbeeld: een verkeersbelasting is uitgesloten van het verzoek. Een personenbelasting, waartegen u bezwaar aantekende, is eveneens uitgesloten van het verzoek.
Btw
Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de belasting, de intresten en de fiscale boeten:
- de btw-schuld mag niet betwist zijn in rechte, d.w.z. van een rechtsvordering in verband met de vaststelling van de belasting;
- het moet gaan over uw eigen btw-schuld of die van uw (ex-) echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te betalen);
- de btw-schuld mag niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude;
- de btw-schuld moet betrekking hebben op een vroegere activiteit die definitief is afgelopen.
Onder welke voorwaarden?
Het is een buitengewone gunst die u enkel onder bepaalde voorwaarden kunt krijgen:
- u moet “ongelukkig en te goeder trouw” zijn; dat wil zeggen niet in staat zijn om op een duurzame wijze uw belastingen en/of taksen te betalen en dat u uw onvermogen niet zelf heeft willen organiseren;
- u heeft binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan uw verzoek geen onbeperkt uitstel verkregen;
- u respecteert de voorwaarden die de Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum u oplegt, zoals het onmiddellijk of gespreid betalen van een bepaald bedrag binnen de termijnen.
Hoe moet ik onbeperkt uitstel aanvragen?
Om het onbeperkt uitstel te kunnen verkrijgen, moet u, per aangetekende brief, een verzoek indienen bij de Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum van uw woonplaats.
Vermeld zeker de volgende gegevens:
- uw identiteitsgegevens (naam, voornaam en adres);
- uw Team Invordering natuurlijke personen;
- het/de artikelnummer(s). U vindt deze terug op uw aanslagbiljet;
- het btw-nummer (oud voor een verzoek inzake btw).
U moet uw verzoek motiveren door een exacte beschrijving te geven van uw financiële toestand (uw inkomsten, uw lasten, een beschrijving van uw financiële moeilijkheden…).
Om u te helpen bij het opmaken van uw verzoek kunt u een aanvraagformulier op de website van de FOD Financiën downloaden. U kunt ook hulp vragen aan een Adviseur Invordering of Ontvanger.
Wat zijn de gevolgen van mijn vraag?
Vanaf de verzending van uw verzoek tot er een definitieve beslissing is genomen, kan de Ontvanger u niet meer vragen of via een invorderingsmaatregel dwingen om de belastingen en/of taksen waarvoor u het onbeperkt uitstel vraagt, te betalen.
Daarentegen kan de Ontvanger wel bepaalde maatregelen nemen:
- de verjaring van deze belastingen en/of taksen stuiten (bijvoorbeeld door een dwangbevel of dwangschrift door de gerechtsdeurwaarder te laten betekenen);
- uw eventuele belastingteruggaven of btw-kredieten inhouden;
- bewarende maatregelen nemen;
- een hypothecaire inschrijving nemen op een onroerend goed dat u toebehoort.
Wanneer en hoe zal ik de beslissing ontvangen?
Normaal gezien ontvangt u een gemotiveerde beslissing binnen 6 maanden na de ontvangst van uw verzoek per aangetekende brief.
Als deze beslissing een positieve beslissing betreft, dan wordt het onbeperkt uitstel van uw belastingen en/of taksen slechts definitief als u aan alle voorwaarden heeft voldaan die de Gewestelijk directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd (zoals het tijdig betalen van een bepaald bedrag).
Kan ik het voordeel van het onbeperkt uitstel verliezen?
U verliest in de volgende gevallen onmiddellijk en automatisch het voordeel van een onbeperkt uitstel:
- als u de voorwaarden, die de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd, niet naleeft (bijvoorbeeld, indien uw het bepaalde bedrag niet betaalt);
- als u valse informatie of verklaringen heeft gegeven om een onbeperkt uitstel te krijgen;
- als u uw eigen onvermogen heeft georganiseerd.
Het verlies van het voordeel is automatisch, u krijgt dus geen bericht om u te waarschuwen. De Ontvanger kan u dan vragen om uw belastingen en/of taksen te betalen of invorderingsmaatregelen nemen om u hiertoe te dwingen.
Mag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten vragen? 
De Gewestelijke directeur invordering kan ook beslissen een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen. Dit is een gunstmaatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.
U kunt een vrijstelling per brief aan de Gewestelijke directeur vragen. Vermeld hierbij:
- uw identiteit (naam, voornaam en adres)
- de aard van de belasting (bijvoorbeeld personenbelasting, …)
- uw team invordering
- het artikelnummer van uw belasting (u vindt dit op uw aanslagbiljet of aanmaning)
- een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand.
De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor uw fiscale schuld.
Als hij u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

De Heer G.B. uit Gent vraagt ons “Mijn handelsactiviteit is niet meer rendabel, waardoor ik overweeg deze binnen enkele weken stop te zetten. Ik heb namelijk achterstallige schulden van personenbelasting en BTW, hetgeen de rendabiliteit van mijn activiteit onmogelijk maakt. Bestaat er een mogelijkheid om vrijgesteld te worden van deze belastingschulden ?”

Het is mogelijk dat u niet in staat bent om op een duurzame wijze uw belastingen en/of taksen te betalen. U heeft dan een overmatige fiscale schuldenlast.

In bepaalde buitengewone gevallen kan de Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum namelijk beslissen om een deel van uw belastingen en/of taksen niet meer op te eisen. Dit heet het “onbeperkt uitstel van invordering”.

U komt alleen in aanmerking voor een onbeperkt uitstel als u een particulier bent:die niet onder een collectieve schuldenregeling staat;die niet het voorwerp vormt van een faillissement (dat nog niet werd gesloten);die niet onder de procedure van de gerechtelijke reorganisatie valt.

Voor welke belastingen en/of taksen?
Personenbelasting
Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de personenbelasting (PB), met inbegrip van verhogingen, boetes en nalatigheidintresten verbonden aan deze belasting:
- de belastingen mogen niet betwist zijn (d.w.z. het voorwerp uitmaken van een lopende bezwaarprocedure).het moet gaan om uw eigen belastingen of die van uw (ex-)echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te betalen);
- de belastingen mogen niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude.Bijvoorbeeld: een verkeersbelasting is uitgesloten van het verzoek. Een personenbelasting, waartegen u bezwaar aantekende, is eveneens uitgesloten van het verzoek.

Btw

Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de belasting, de intresten en de fiscale boeten:
- de btw-schuld mag niet betwist zijn in rechte, d.w.z. van een rechtsvordering in verband met de vaststelling van de belasting;
- het moet gaan over uw eigen btw-schuld of die van uw (ex-) echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te betalen);
- de btw-schuld mag niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude;
- de btw-schuld moet betrekking hebben op een vroegere activiteit die definitief is afgelopen.

Onder welke voorwaarden?Het is een buitengewone gunst die u enkel onder bepaalde voorwaarden kunt krijgen:
- u moet “ongelukkig en te goeder trouw” zijn;
 dat wil zeggen niet in staat zijn om op een duurzame wijze uw belastingen en/of taksen te betalen en dat u uw onvermogen niet zelf heeft willen organiseren;
- u heeft binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan uw verzoek geen onbeperkt uitstel verkregen;
- u respecteert de voorwaarden die de Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum u oplegt, zoals het onmiddellijk of gespreid betalen van een bepaald bedrag binnen de termijnen.

Hoe moet ik onbeperkt uitstel aanvragen?
Om het onbeperkt uitstel te kunnen verkrijgen, moet u, per aangetekende brief, een verzoek indienen bij de Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum van uw woonplaats.

Vermeld zeker de volgende gegevens:
- uw identiteitsgegevens (naam, voornaam en adres);
- uw Team Invordering natuurlijke personen;
- het/de artikelnummer(s). U vindt deze terug op uw aanslagbiljet;
- het btw-nummer (oud voor een verzoek inzake btw).

U moet uw verzoek motiveren door een exacte beschrijving te geven van uw financiële toestand (uw inkomsten, uw lasten, een beschrijving van uw financiële moeilijkheden…).
Om u te helpen bij het opmaken van uw verzoek kunt u een aanvraagformulier op de website van de FOD Financiën downloaden. U kunt ook hulp vragen aan een Adviseur Invordering of Ontvanger.

Wat zijn de gevolgen van mijn vraag?
Vanaf de verzending van uw verzoek tot er een definitieve beslissing is genomen, kan de Ontvanger u niet meer vragen of via een invorderingsmaatregel dwingen om de belastingen en/of taksen waarvoor u het onbeperkt uitstel vraagt, te betalen.

Daarentegen kan de Ontvanger wel bepaalde maatregelen nemen:
- de verjaring van deze belastingen en/of taksen stuiten (bijvoorbeeld door een dwangbevel of dwangschrift door de gerechtsdeurwaarder te laten betekenen);
- uw eventuele belastingteruggaven of btw-kredieten inhouden;
- bewarende maatregelen nemen;
- een hypothecaire inschrijving nemen op een onroerend goed dat u toebehoort.

Wanneer en hoe zal ik de beslissing ontvangen?

Normaal gezien ontvangt u een gemotiveerde beslissing binnen 6 maanden na de ontvangst van uw verzoek per aangetekende brief.

Als deze beslissing een positieve beslissing betreft, dan wordt het onbeperkt uitstel van uw belastingen en/of taksen slechts definitief als u aan alle voorwaarden heeft voldaan die de Gewestelijk directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd (zoals het tijdig betalen van een bepaald bedrag).

Kan ik het voordeel van het onbeperkt uitstel verliezen?
U verliest in de volgende gevallen onmiddellijk en automatisch het voordeel van een onbeperkt uitstel:
- als u de voorwaarden, die de Adviseur generaal
- Gewestelijk directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd, niet naleeft (bijvoorbeeld, indien uw het bepaalde bedrag niet betaalt);
- als u valse informatie of verklaringen heeft gegeven om een onbeperkt uitstel te krijgen;
- als u uw eigen onvermogen heeft georganiseerd.

Het verlies van het voordeel is automatisch, u krijgt dus geen bericht om u te waarschuwen. De Ontvanger kan u dan vragen om uw belastingen en/of taksen te betalen of invorderingsmaatregelen nemen om u hiertoe te dwingen.

Mag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten vragen? 
De Gewestelijke directeur invordering kan ook beslissen een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen. Dit is een gunstmaatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.

U kunt een vrijstelling per brief aan de Gewestelijke directeur vragen.
Vermeld hierbij:
- uw identiteit (naam, voornaam en adres)
- de aard van de belasting (bijvoorbeeld personenbelasting, …)
- uw team invordering- het artikelnummer van uw belasting (u vindt dit op uw aanslagbiljet of aanmaning)
- een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand.

De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor uw fiscale schuld. Als hij u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be