« Is het interessant een financieringshuur af te sluiten ? »

De Heer P.R. van Antwerpen vraagt : “Een klant zou graag een financieringshuur afsluiten om één van mijn kopieer-apparaten te verwerven. Ik ken dit systeem niet. Kunt u mij hierover uitleg geven?”
Volgens het Wetboek van economisch recht (WER) betekent de financieringshuur iedere kredietovereenkomst, ongeacht de hoedanigheid of de vorm, waarbij een van de partijen zich ertoe verbindt om aan de andere partij het genot van een lichamelijk roerend goed te leveren voor een bepaalde prijs, met de mogelijkheid in de loop of aan het einde van de overeenkomst het goed dat in genot is gegeven te kopen; deze vastgestelde prijs moet periodiek worden betaald.

Op die manier is de consument ervan verzekerd dat hij het goed gedurende een overeengekomen periode kan gebruiken tegen periodieke betalingen; de financieringshuur omvat bovendien een aankoopoptie.

Het gaat in zekere zin om een vorm van “leasing”, maar voorbehouden aan particulieren, voor een niet-zakelijk gebruik. De financieringshuur doet ook denken aan een overeenkomst voor de “huur van goederen”, behalve dat hier de uitdrukkelijke of stilzwijgende mogelijkheid om het goed aan te kopen de financieringshuur precies onderscheidt van de “huur van goederen”.
De overeenkomst kan voorzien dat de aankoopoptie bij bepaalde stappen van de uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgeoefend; in dat geval neemt de waarde van de optie (berekend op grond van de economische waarde van het goed) dus af naargelang de duur van de overeenkomst.

De financieringshuur heeft altijd een bepaalde duur; het is verboden om een financieringshuurovereenkomst van onbepaalde duur af te sluiten.

Afgezien van de algemene regels die van toepassing zijn op alle kredietovereenkomsten, is de financieringshuur onderworpen aan specifieke regels.

Vermeldingen van de overeenkomst
De financieringshuurovereenkomst moet ook bepaalde specifieke vermeldingen bevatten:

  • de contante prijs van het lichamelijk roerend goed en, indien van toepassing, de contante prijs van elke bijkomende dienstverrichting;
  • het totale bedrag van de betalingen te verrichten door de consument, met inbegrip van de te betalen restwaarde van het goed bij het lichten van de koopoptie;
  • indien de koopoptie op verschillende tijdstippen kan worden gelicht vermeldt de kredietovereenkomst het totale bedrag van de betalingen op het ogenblik dat de optie de eerste en de laatste maal wordt gelicht;
  • indien bij het sluiten van de kredietovereenkomst de restwaarde slechts kan worden bepaald met behulp van parameters, moet de kredietovereenkomst, enerzijds, het totale bedrag van de betalingen vermelden, anderzijds, de minimale en maximale restwaarde berekend op basis van deze parameters die de consument moet betalen bij het lichten van de koopoptie;
  • indien van toepassing, het bedrag van de zekerheid en de verplichting vanwege de kredietgever om de financiële opbrengst van het tot zekerheid gestelde deposito ter beschikking van de consument te stellen;

Let op: als de financieringshuurovereenkomst de mogelijkheid van lichting van de aankoopoptie in de loop van de uitvoering van de overeenkomst voorziet, moet(en) de bijbehorende restwaarde(n) worden gespecificeerd.

De kredietgever moet de consument ten slotte per aangetekende brief een maand voor de laatste overeengekomen datum laten weten dat de aankoopoptie kan worden gelicht.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be