“Hoe kan ik mij laten vervangen tijdens mijn vakantie?”

De heer Luc Praeten van Leuven vraagt ons : “Ik heb vernomen dat ik mij tijdens mijn vakantie kan laten vervangen teneinde de sluiting van mijn bedrijf te vermijden. Is dit juist ? Wat is de procedure om van dit systeem gebruik te maken ?"

De heer Luc Praeten van Leuven vraagt ons : “Ik heb vernomen dat ik mij tijdens mijn vakantie kan laten vervangen teneinde de sluiting van mijn bedrijf te vermijden. Is dit juist ? Wat is de procedure om van dit systeem gebruik te maken ?»

Antwoord

Een vervanger zoeken, zijn winkel openhouden, de dienstverlening voor de klanten verzekeren, … Het zijn belangrijke zorgen, wanneer u als zelfstandige geconfronteerd wordt met ziekte of wanneer u uw activiteit moet onderbreken wegens familiale omstandigheden of wanneer u even de voet van het gaspedaal wilt halen.

Om u daarbij te helpen, heeft de regering beslist een Register van vervangende ondernemers op te starten.

Dat register, dat u met een zoekmotor kunt raadplegen, brengt vraag en aanbod voor een tijdelijke vervanging tussen zelfstandigen samen, binnen een duidelijk juridisch kader. Het register is gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig in gebruik.

Hoe inschrijven in het register van vervangende ondernemers?

Enkel de erkende ondernemingsloketten zijn bevoegd om kandidaat-vervangers in te schrijven in het register (voor een of meerdere activiteiten).

Het inschrijvingsrecht varieert van 34 EUR tot 88,50 EUR. Wanneer de inschrijving in het register op hetzelfde moment plaatsvindt als de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is de inschrijving gratis.

Als u een inschrijving in het register vraagt zonder al echt actief te zijn als vervanger, moet u nog niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U moet dat wel doen de eerste dag van het eerste vervangingscontract.

De ondernemingsloketten kunnen u meer informatie geven over de voorwaarden van de automatische hernieuwing van de inschrijving en over de schrapping ervan.

Hoe een vervanger vinden?

Wie een zelfstandige vervanger zoekt, kan de kandidaten die aan het profiel beantwoorden, gemakkelijk vinden door het Register van vervangende ondernemers te raadplegen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een zoekmotor waarmee u een of meerdere kandidaten op basis van naam, gemeente of activiteit kunt selecteren. Het systeem bezorgt u dan hun contactgegevens en het enige wat u vervolgens nog hoeft te doen, is hen contacteren.

Een andere mogelijkheid is om een ondernemingsloket de opzoeking voor u te laten doen.

Periode van vervanging

U mag zich zonder verantwoording gedurende 30 dagen per jaar laten vervangen. In geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan deze periode verlengd worden. En ook tijdens het zwangerschapsverlof kan er een beroep gedaan worden op een vervanger.

Vergoeding

Het staat de partijen vrij om onderling de vergoeding voor de vervanger te bepalen en om in het contract alle specifieke clausules op te nemen, die eigen zijn aan de activiteit of sector.

Voorwaarden voor de zelfstandige die zich wil laten vervangen

Om aan deze voorwaarden te voldoen, moet u :

- een natuurlijke persoon of zaakvoerder van een vennootschap zijn; 

- geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen tijdens de periode van vervanging; 

- een vervanging van meer dan 30 dagen per jaar kan alleen in volgende bij wet voorziene gevallen: 

. arbeidsongeschiktheid of invaliditeit;
. zwangerschapsverlof.

 

Voorwaarden voor de vervanger

De vervanger moet:

- ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een zelfstandige activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon, in hoofdberoep of in bijberoep en dat ten laatste bij het begin van het eerste vervangingscontract; 

- voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het beroep.

Vervangingscontract

Bij de start van de vervanging moeten beide zelfstandigen een schriftelijk vervangingscontract van bepaalde duur afsluiten.

Om van een geldig vervangingscontract als zelfstandige te kunnen spreken, moet het contract een aantal elementen bevatten, zoals:

- de duurtijd van het contract; 

- de verwijzing naar de wet van 28 april 2010 tot oprichting van een stelsel van vervangende ondernemers; 

- het ondernemingsnummer van de vervanger.

Als voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden, genieten beide partijen van een maximale juridische zekerheid in het kader van de vervanging. Bovendien geniet de vervanger van een wettelijk vermoeden zelfstandige te zijn. Zo zijn beide partijen beschermd tegen een herkwalificatie van de arbeidsrelatie.

Type-contract

U kunt een model van vervangingscontract downloaden op het volgende adres : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/modelcont...

En waarom niet een student aanwerven?

U hebt ook de mogelijkheid u door een student te laten bijstaan.

De studentenovereenkomst is in feite een gewone arbeidsovereenkomst van arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode (te bepalen volgens de soort arbeid die door de student werkelijk wordt verricht), waarbij bijkomende voorwaarden dienen te worden nageleefd.

Overeenkomst verplicht

De bepalingen van de wet die specifiek betrekking hebben op de studentenovereenkomst strekken er immers toe aan de student, die nog geen ervaring heeft op de arbeidsmarkt, maximale informatie te verstrekken zodat hij zijn arbeid met kennis van zaken kan verrichten. Deze bepalingen hebben dus als doel de student die af en toe in aanraking komt met de arbeidsmarkt en die dus nog geen ervaring heeft op de arbeidsmarkt, te beschermen. 

Een student die zich op de arbeidsmarkt begeeft en die voldoet aan de voorwaarden voor het sluiten van een studentenovereenkomst, moet dus verplicht in dienst worden genomen met dergelijke studentenovereenkomst en niet met een gewone arbeidsovereenkomst. De werkgever kan niet kiezen. 

475 werkuren per kalenderjaar

Een studentenovereenkomst kan worden gesloten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar. Wie een studentenjob uitoefent, mag elk kalenderjaar 475 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen. 475 uur, dat komt overeen met zo’n 62,5 volledige werkdagen (van 7,6 uur).

De student kan zijn werkuren spreiden zoals hij het wenst : hij kan kiezen om deze 475 uren te presteren enkel tijdens de zomervakantie of gedeeltelijk tijdens de zomermaanden en gedeeltelijk tijdens het schooljaar.

50 extra dagen in de Horeca

Bovendien kunnen de werkgevers uit de Horeca-sector kiezen om een jongere tewerk te stellen met een studentencontract of als gelegenheidswerknemer. De betrokken student kan dus genieten van 475 werkuren met solidariteitsbijdragen en 50 bijkomende werkdagen als gelegenheidswerknemer in de Horeca-sector.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be