Hoe kan ik een vrijstelling van mijn sociale bijdragen bekomen?

De Heer K.G. uit Vilvoorde vraagt ons: "Sinds enkele maanden is mijn omzet erg gedaald en heb ik financiële problemen. Bestaat er een mogelijkheid om mijn sociale bijdragen niet te moeten betalen ?"

Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert, kunnen onder bepaalde voorwaarden de volledige of gedeeltelijke vrijstelling vragen van de sociale bijdragen, binnen het kader van het sociaal statuut.
De Commissie voor vrijstelling zal rekening houden met de globale staat van de situatie van de aanvrager, namelijk het geheel van zijn beroepsinkomsten (+ roerend, onroerend, enz…) en met deze die aangegeven worden door de personen die onder hetzelfde dak gedomicilieerd zijn.

Hoe wordt de aanvraag ingediend ?
De aanvraag moet uitsluitend via aangetekend schrijven, of door de neerlegging van een verzoekschrift bij zijn socialeverzekeringsfonds ingediend worden door de zelfstandige (of door zijn naar behoren gemandateerde advocaat).

Voor welke periode kan men de aanvraag indienen ?
Om ontvankelijk verklaard te worden, moet de aanvraag geformuleerd worden binnen de 12 maanden die volgen op het kwartaal of de kwartalen waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd.
Indien het gaat om bijkomende bijdragen die het gevolg zijn van een regularisatie van beginactiviteit of van de mededeling van een nieuw inkomen door de belastingadministratie, dan vangt de termijn van 12 maanden aan op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het regularisatiebericht werd verstuurd.
Voor zelfstandigen in beginactiviteit mag geen enkele aanvraag ingediend worden vóór het begin van het vijfde kwartaal van onderwerping, tenzij ingeval van stopzetting vóór de onderwerping van 4 opeenvolgende kwartalen.
In dit geval begint de termijn van 12 maanden op de eerste dag van het vijfde burgerlijk kwartaal van onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, wat betreft de bijdragen van de 3 eerste burgerlijke kwartalen van onderwerping.

Voorbeeld
Een zelfstandige begint zijn activiteit op 18 november 2013 (2013/4).
Indien hij een aanvraag tot vrijstelling indient vóór 1 oktober 2014, zal deze niet in aanmerking worden genomen (behalve indien onderwerping gedurende minder dan 4 kwartalen).
 Deze datum is ook het startpunt van de termijn van 12 maanden om de aanvraag in te dienen voor de 3 eerste kwartalen. De vrijstelling voor 2013/4, 2014/1 en 2014/2 mag dus aangevraagd worden tot 30 september 2015.
De termijn voor 2014/3 wordt “normaal” berekend (12 maanden vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft). Vrijstelling voor dit kwartaal kan dus ook aangevraagd worden tot 30 september 2015.

Gegevens Formulier A
Er moet op elke vraag/rubriek een antwoord gegeven worden. Indien een vraag niet van toepassing is op de situatie van de zelfstandige, moet de vermelding "niets" aangeduid worden of “0” indien het antwoord een cijfer is.
Ingeval van ontbrekend antwoord op vragen die hernomen worden in de delen 1 tot 6 (of 1 tot 4 ingeval van een aanvraag tot opheffing van solidaire aansprakelijkheid, ingediend door een vennootschap), zal de aanvraag geacht worden niet ingediend te zijn en niet overgemaakt worden aan de Commissie voor vrijstelling van bijdragen.
Tenslotte is het verplicht om de vereiste bijlagen toe te voegen (laatste verwittiging-uittreksel van de rol PB en onroerende voorheffing, laatste belastingaangifte, statuten en twee laatste jaarrekeningen, attest van het OCMW).
Het formulier A moet in alle gevallen, aangetekend verzonden worden.

De beslissing
De Commissie kan gedeeltelijk of volledig de vrijstelling van bijdragen toekennen of weigeren, in functie van de beoordeling of de aanvrager zich al dan niet in een staat van behoefte bevindt.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, ingeval van akkoord, de verhogingen die bij de bijdrage horen, ook worden vrijgesteld.
De indiening van een aanvraag tot vrijstelling stuit de opeisbaarheid van de sociale bijdragen niet. Het is dus normaal dat het socialeverzekeringsfonds u de driemaandelijkse vervaldagberichten en herinneringen toestuurt.
De toegestane vrijstelling is gelijkwaardig aan een betaling voor wat betreft de ziekteverzekering tegen invaliditeit. Dit geldt ook voor de toekenning van kinderbijslag.
Elk kwartaal dat door een beslissing tot vrijstelling wordt gedekt, komt niet in aanmerking voor de pensioenberekening.
De zelfstandigen hebben echter altijd de mogelijkheid om, zover deze nog niet verjaard zijn, de vrijgestelde bijdragen nadien toch te betalen en op die manier hun pensioenrechten te vrijwaren.

Solidaire aansprakelijkheid
Artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 38 voorziet dat de geholpen personen solidair aansprakelijk zijn voor de betaling van de bijdragen die hun helpers verschuldigd zijn. Dit geldt ook voor de vennootschappen ten opzichte van hun mandatarissen / vennoten.
De solidaire aansprakelijke die zich ook in een staat van behoefte bevindt, kan echter de opheffing vragen van deze solidaire aansprakelijkheid door een aanvraag in te dienen bij de Commissie voor vrijstelling, via het socialeverzekeringsfonds aan wie de bijdragen verschuldigd zijn. Deze solidariteit is ook van toepassing indien de betrokkene vrijstelling verkregen heeft.
De procedure is identiek als deze beschreven voor de zelfstandige. De aanvraag moet dus op dezelfde manier ingediend worden door de solidaire aansprakelijke (bevoegde mandataris, geholpen persoon, curator ingeval van faillissement,…).
Deze aanvraag moet geformuleerd worden binnen het jaar dat volgt op het burgerlijk kwartaal waarin het socialeverzekeringsfonds de solidaire aansprakelijke verzocht heeft om de sociale bijdragen te betalen in plaats van de aangeslotene.

Diversen
Sedert 1 januari 1993 kunnen de beslissingen van de Commissie voor vrijstelling niet meer herzien worden.
Enkel de Arbeidsrechtbank kan een eventueel beroep aanvaarden. Zij kan enkel uitspraak doen over de wettelijkheid van de beslissing en kan zich niet uitspreken over de inhoud van de zaak.
Personen die hun zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen, worden verondersteld zich niet in de hierboven beschreven situaties te bevinden. Bijgevolg wordt de vrijstelling automatisch geweigerd voor de kwartalen waarin zij de hoedanigheid van bijberoep hebben.
Alle aanvragen tot vrijstelling met betrekking tot de bijzondere bijdragen, verschuldigd aan het Fonds en tot de solidariteitsbijdragen, de matigingsbijdragen of consolideringsbijdragen, moeten rechtstreeks ingediend worden bij de griffie van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen:
FOD Sociale zekerheid – DG Zelfstandigen
Commissie voor Vrijstelling
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be