“Hoe in mijn contracten een beding van stilzwijgende verlenging voorzien?”

De Heer M.V.T. van Leuven vraagt ons: “Ik zou een beding van stilzwijgende verlenging willen toevoegen aan de contracten die ik met mijn klanten afsluit. Welke regels moet ik naleven opdat dit beding zou geldig zijn ? »

De Heer M.V.T. van Leuven vraagt ons: “Ik zou een beding van stilzwijgende verlenging willen toevoegen aan de contracten die ik met mijn klanten afsluit. Welke regels moet ik naleven opdat dit beding zou geldig zijn ? »

Antwoord

De stilzwijgende verlenging is een juridisch mechanisme volgens hetwelk de duurtijd van een tussen partijen afgesloten overeenkomst automatisch verlengd wordt indien geen der partijen zijn wil heeft geuit om de overeenkomst te beëindigen.

Deze bepaling betreft dienstenovereenkomsten van bepaalde duur die een beding van stilzwijgende verlenging bevatten.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op de verkoopovereenkomst die zowel goederen als diensten tot voorwerp hebben. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan goederen verkocht en geïnstalleerd door dezelfde onderneming, zoals uitgeruste keukens, tegels, enz.

Drie voorwaarden 

Bepaalde vereisten worden opgelegd inzake de vorm en de inhoud van een beding tot stilzwijgende verlenging:

- In vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde;

- Vermelding van de gevolgen van de stilzwijgende verlenging alsook de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging;

- Aangeven dat de consument, na een eerste stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, de overeenkomst kan opzeggen zonder vergoeding, met inachtneming van de opzeggingstermijn die niet langer mag zijn dan twee maanden.


Overeenkomsten van bepaalde duur voor de levering van goederen, bijvoorbeeld abonnementen op tijdschriften, boekenclubs, vallen niet onder deze regeling. Wel werd in de wet de mogelijkheid voorzien om bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de regeling uit te breiden naar bepaalde categorieën van goederen.

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht.

Een geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen:

Consumentenombudsdienst

NG II

Koning Albert II-laan 8 bus 1

1000 Brussel

Tel.: 02 702 52 00

Fax: 02 808 71 20

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be