"Een student aanwerven tijdens de vakantie"

De Heer S.K. van Brussel vraagt: « Ik zou deze zomer een student willen aanwerven voor de periode dat mijn personeelsbezetting laag is. Kunt u mij de reglementering hieromtrent uitleggen ? »

Een schriftelijke overeenkomst is verplicht. 
De werkgever moet zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de student. Dit bevordert de aanpassing en de integratie van de student en zorgt ervoor dat de student zijn werk behoorlijk kan uitvoeren.
Zo moet de student bij het onthaal of de indiensttreding,  geïnformeerd worden over:
de activiteit en de algemene structuur van de onderneming;
de taken en activiteiten van de student in de onderneming, en de eventuele risico’s die eraan verbonden zijn;
de naam van zijn hiërarchische verantwoordelijke;
de plaats van zijn werkposten;
uitleg over eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie;
de organisatie van de preventie en de preventiemaatregelen betreffende gezondheid en veiligheid in de onderneming en bij de werkpost van de student;
het gebruik van de machines, van de arbeidsuitrusting en van de individuele beschermingsuitrusting, het dragen van arbeidskledij;
de gegevens van de sociale diensten en van de personeelsdienst, de organisatie van de pauzes.
 
De werkgever of een ervaren werknemer moet de student begeleiden. De werkgever of de aangestelde persoon ondertekent een document dat aantoont dat de informatie en instructies over het welzijn op het werk werden verstrekt, begrepen en in de praktijk gebracht.

Een schriftelijke overeenkomst is verplicht. 
De werkgever moet zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de student. Dit bevordert de aanpassing en de integratie van de student en zorgt ervoor dat de student zijn werk behoorlijk kan uitvoeren.
Zo moet de student bij het onthaal of de indiensttreding,  geïnformeerd worden over:de activiteit en de algemene structuur van de onderneming;de taken en activiteiten van de student in de onderneming, en de eventuele risico’s die eraan verbonden zijn;de naam van zijn hiërarchische verantwoordelijke;de plaats van zijn werkposten;uitleg over eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie;de organisatie van de preventie en de preventiemaatregelen betreffende gezondheid en veiligheid in de onderneming en bij de werkpost van de student;het gebruik van de machines, van de arbeidsuitrusting en van de individuele beschermingsuitrusting, het dragen van arbeidskledij;de gegevens van de sociale diensten en van de personeelsdienst, de organisatie van de pauzes. De werkgever of een ervaren werknemer moet de student begeleiden. De werkgever of de aangestelde persoon ondertekent een document dat aantoont dat de informatie en instructies over het welzijn op het werk werden verstrekt, begrepen en in de praktijk gebracht.

Arbeidsreglement
Op de eerste arbeidsdag moet de student een kopie ontvangen van het arbeidsreglement (het gaat om een verplicht document). Dit reglement beschrijft de bijzondere rechten en plichten van de werkgever en van de werknemer en regelt de specifieke arbeidsvoorwaarden in de onderneming. Bij het overhandigen van het arbeidsreglement moet de werkgever een bewijs van ontvangst laten ondertekenen door de student.

Arbeidsduur en rusttijd
De tewerkstellingsovereenkomst voor studenten en het arbeidsreglement moeten duidelijk de arbeidsduur bepalen, dit wil zeggen de tijd waarin de werknemer ter beschikking staat van een werkgever. De normale arbeidsduur bedraagt 8 uren per dag en maximaal 40 uren per week. In de privé-sector geldt een arbeidstijdvermindering tot 38 uren per week. Er bestaan uitzonderingen voor bepaalde sectoren, zoals de horeca.

Studenten hebben ook recht op pauzes en rusttijden. De regels zijn verschillend voor studenten jonger en ouder dan 18 jaar:
- jonger dan 18 jaar
Het is verboden voor jongeren onder de 18 jaar om meer dan acht uren per dag te werken en om bijkomende arbeid te verrichten (behalve sommige afwijkingen). Deze jongeren mogen ook niet zonder onderbreking werken gedurende meer dan vier uur en een half. Als de arbeidstijd meer dan vier uur en een half bedraagt, hebben zij recht op een half uur rust. Als de arbeidstijd meer dan zes uren bedraagt, duurt de rust een uur, waarbij een half uur in een keer moet worden genomen. Er moet een rusttijd van 12 opeenvolgende uren zijn tussen twee dagprestaties.

- 18 jaar en ouder 
Studenten van 18 jaar en ouder moeten een pauze krijgen wanneer hun arbeidsduur meer dan zes uren bedraagt. De duur en de modaliteiten van deze pauze moeten worden ingeschreven in het arbeidsreglement. De duur is in principe minimaal 15 minuten behalve als een collectieve arbeidsovereenkomst een andere duur vaststelt. Overigens moet er een rusttijd van ten minste 11 opeenvolgende uren zijn tussen twee dagprestaties.

Loon
Om het loon van de student te bepalen, moet men weten hoeveel het minimumloon is in de sector waarin hij werkt. Als er geen loonschaal is voorzien, heeft de student recht op het «gemiddeld minimummaandinkomen». Dit interprofessioneel minimumloon is verplicht vanaf het ogenblik dat de student tewerkgesteld is tijdens periodes langer dan een kalendermaand.

Zon- en feestdagen
Jongeren onder 18 jaar mogen niet worden tewerkgesteld op zondag of betaalde feestdagen, behalve in de hieronder opgesomde gevallen. Bovendien hebben zij recht op een bijkomende verlofdag die onmiddellijk volgt op of voorafgaat aan de zondag.
Jongeren onder 18 jaar mogen:
- Hun medewerking verlenen als acteur of figurant:
Aan manifestaties van culturele, wetenschappelijke, educatieve of artistieke aard;
Aan modedefilés en presentaties van kledingcollecties;
- Deelnemen aan sportmanifestaties.
- Werken tijdens de kerst- en paasvakantie en tijdens de periode van Pinksterzondag tot 30 september in de volgende ondernemingen gevestigd in de badplaatsen en luchtkuuroorden, en in de toeristische
centra:

  • kleinhandel;
  • kapsalons;
  • vermakelijkheidsbedrijven en openbare spelen;
  • verhuurbedrijven van boeken, stoelen en middelen van vervoer;

- Werken in de ondernemingen die ressorteren onder het nationaal paritair comité voor het
hotelbedrijf;
- Werken als arbeiders in de bakkerijen;
- Werken om het hoofd te bieden aan een ongeval dat gebeurd is of dat dreigt te gebeuren;
- Werken om dringende werkzaamheden uit te voeren aan het materiaal of werkzaamheden die
ontstaan door een onvoorziene noodzaak om te voorkomen dat de normale werking van de exploitatie
wordt verhinderd.
Zelfs in geval van afwijking kunnen zij niet meer dan een zondag op twee worden tewerkgesteld (behalve voorafgaande toestemming van de diensten van het Toezicht op de Sociale Wetten).
In ieder geval mag de wekelijkse rust van de jonge werknemers niet minder bedragen dan 36
opeenvolgende uren.
Bovendien hebben zij, zoals alle werknemers, recht op compensatierust overeenkomstig de wettelijke
regels over de zondagsrust en de betaalde feestdagen.

Betaalde feestdagen
De reglementering over de feestdagen is eveneens van toepassing op de studenten die werken. Dit betekent dus dat de werkgever verplicht is om hen het loon te betalen voor de feestdagen die in de periode van hun tewerkstelling vallen.
Voor de feestdagen die voorkomen na het einde van de arbeidsovereenkomst of van de prestaties, bestaat er een bijzondere behandeling van het loon dat varieert in functie van de duur van de tewerkstelling:
- minder dan 15 dagen: er is geen enkele bezoldiging van de feestdagen die voorkomen na het einde van de arbeidsovereenkomst of van de prestaties;
- van 15 dagen tot een maand, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor de feestdagen die voorkomen tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst of de tewerkstellingsperiode;
- meer dan een maand, zonder onderbreking die toe te schrijven is aan de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor alle feestdagen die voorkomen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van de arbeidsovereenkomst of de tewerkstellingsperiode.

Ziekte
In geval van ziekte moet de student onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid en hem binnen twee dagen een certificaat bezorgen als een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement het voorschrijft of als de werkgever hem erom verzoekt. 

Wat de betaling van het gewaarborgd loon betreft, zijn er twee mogelijkheden:
- Voor de student-arbeider of de student-bediende die in proefperiode is of van wie de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd of voor een duidelijk bepaald werk van minder dan drie maanden, zal de werkgever geen gewaarborgd loon moeten betalen als de student nog geen maand in dienst is. Na deze periode van een maand dienst, zal de werkgever een gewaarborgd loon moeten betalen gedurende 14 dagen. In geval van ziekte van minder dan 14 ononderbroken dagen, wordt de carensdag (dit wil zeggen de eerste dag ongeschiktheid die samenvalt met een arbeidsdag) niet vergoed.
- Voor de student-bediende die een arbeidsovereenkomst van ten minste drie maanden heeft en niet meer in de proefperiode zit, zal de werkgever een gewaarborgd maandloon moeten betalen. Voor deze groep studenten wordt geen enkele carensdag toegepast.


Arbeidsongeval
In geval van arbeidsongeval of op de weg naar het werk, moet de student onmiddellijk zijn mutualiteit en zijn werkgever verwittigen. De verzekering van de werkgever zal tussenkomen.

Welzijn op het werk en andere beschermingsmaatregelen
Naast de bescherming die wordt geboden door de arbeidsovereenkomst, bevat de arbeidswetgeving eveneens een reeks maatregelen die de student fysiek en sociaal beschermen.

Zo zijn jonge werknemers jonger dan 18 jaar onderworpen aan een reeks beperkingen die te maken hebben met het werk dat zij mogen uitvoeren, nachtarbeid, arbeid op zon- en feestdagen, rusttijden enz. Sommige van deze beperkingen werden eveneens uitgebreid tot werknemers tussen 18 en 21 jaar. 
Overigens omvat arbeid steeds risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Deze risico’s kennen en zich ertegen beschermen maakt het mogelijk om arbeidsongevallen en beroepsziektes te voorkomen. De wettelijke en reglementaire maatregelen inzake welzijn (veiligheid, hygiëne en gezondheid op het werk) zijn talrijk. Elke werkgever moet deze voorschriften toepassen en elke werknemer moet deze naleven.

Sociale zekerheid
Een student krijgt van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 475 uur (zijn ‘contingent’) waarin hij minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer.

Met de toepassing Student@work kunt hij nagaan hoeveel uren hij nog over heeft.
Meer dan 475 uur werken is mogelijk, maar dan worden de sociale bijdragen hoger vanaf het 476ste gewerkte uur.

Fiscaliteit
Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op lonen die worden betaald aan studenten:
- die worden tewerkgesteld met een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
- die per kalenderjaar niet meer dan 475 uur werken;
- en op voorwaarde dat op die lonen geen sociale bijdragen, met uitzondering van de
solidariteitsbijdrage, verschuldigd zijn.0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be