"Ben ik voor de sociale zekerheid zelfstandige of werknemer?"

Mevrouw R.O. van Antwerpen vraagt ons : "Een vriend die bedrijfsleider van een KMO is, vraagt mij met hem samen te werken. Hij twijfelt erover mij aan te werven als bezoldigde of als zelfstandige medewerkster. Wat voorziet de wet hieromtrent?»

Eenvoudig gesteld: een werknemer oefent zijn beroep uit in het kader van een arbeidsovereenkomst, in naam en voor rekening van een werkgever. Een zelfstandige werkt daarentegen autonoom , al dan niet voor een opdrachtgever waarmee hij niet door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden is.

De aard van de arbeidsrelatie (hoe men zich verhoudt ten opzichte van de opdrachtgever) is bepalend: wie werkt onder gezag (of in een band van ondergeschiktheid) is werknemer, wie niet onder gezag werkt, is een zelfstandige.

Omdat gezag nogal een "rekbaar" begrip is, is het onderscheid in de praktijk niet altijd zo duidelijk. Ook de rechters durven daarin nogal eens van mening verschillen.

Elke overeenkomst van zelfstandige samenwerking kan getoetst worden aan 4 algemene criteria, namelijk :
-         De wil van de partijen
-         De vrijheid van organisatie van de werktijd
-         De vrijheid van organisatie van het werk
-         De mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.

In de strijd tegen de schijnzelfstandigheid (of schijnwerknemerschap) voorziet de wet daarenboven sedert 1 januari 2013 voor de fraudegevoelige sectoren (waaronder de bouw, schoonmaak, vervoer, bewaking, ...) ,in de invoering van een aantal specifieke criteria. Wanneer men beantwoordt aan een bepaald aantal criteria dan wordt men vermoed "werknemer" te zijn. Is dit het geval en wordt het tegenbewiijs niet geleverd dan wordt een zelfstandige samenwerking geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst.

Hebt u twijfels omtrent uw statuut dan kan u uw concrete situatie voorleggen aan de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, die zal beslissen over de aard van de arbeidsrelatie (de sociale ruling). U kan hiervoor uw aanvraag indienen via uw sociaal verzekeringsfonds.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be